ОНЛАЙН СПИСАНИЕ

Преглеждате архива на категория „проф. д-р Весела Гюрова“.

Календар

ноември 2017
П В С Ч П С Н
« юни    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Архив на категория „проф. д-р Весела Гюрова“

„Водим бъдещето за ръка“, Сливен, 2014

събота, 1 ноември, 2014 @ 21:40
Лора Спиридонова

ПУП-ЧЕ, III курс: Ива и Росица

вторник, 17 януари, 2012 @ 08:53
Лора Спиридонова

Проф. д-р Весела Гюрова: научна дейност (от 2006 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 06:39
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

 • Гюрова, В. Педагогически технологии на игрово взаимодействие, Веда- Словена Ж.Г., С., 2009 (хабилитационен труд).
 • Гюрова, В. Детската градина и детето – днес и утре (1-44), С., Фондация Просвета, 2009 (обучителн технология за екипна работа.на учителите в детската градина)
 • Гюрова, В. Детската градина и детето – днес и утре (1-68), С., Фондация Просвета, 2009 (обучителна технология за екипна работа на учителите в детската градина).
 • Гюрова, В. (в съавтроство) Детската градина и детето – днес и утре, С., Фондация Просвета, 2010 (обучителна технология за диагностика на постиженията на децата)
 • Гюрова, В. Игрова култура интеркултурен диалог в детството (187-205); Модели на игрово взаимодействие за възпитаване на интеркултурна толерантност (205-223), в „Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция-България”, Формат Вижън, Сдружение Предтечи, С., 2009.
 • Гюрова, В. Игрова култура интеркултурен диалог в детството (187-205); Модели на игрово взаимодействие за възпитаване на интеркултурна толерантност (205-223), в „Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция-България”, Наръчник за студенти, Сдружение Предтечи, С., 2009.
 • Гюрова, В. Модели на игрово взаимодействие за възпитаване на интеркултурна толерантност (99-123), Наръчник за студенти, „Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция-България”, Udulag University, Bursa, 2009.
 • Гюрова, В. Игрово-образователни технологии и ранночуждоезиково игрово взаимодействие (390-400), Педагогически функции на чуждоезиковото игрово взаимодействие (258-265), Игрова култура в условията на комуникация и общуване на немски език (302-347), Аспекти на включването на чуждоезиковото обучение в образователни програми ( в съавторство с Д. Гюров; 68-71), Говорна флексибилност и образователна стратегия ( в съавторство с Д. Гюров; 224-231), всички преиздадени в „Университетски курс по ранночуждоезиково обучение със съставители”, УИ, „Св. Кл.Охридски”, С., 2008.
 • Гюрова, В. Функции на детската градина и училището за учене през целия живот и качество на образователната институция (т.5;с.39-с.54); Интегриране на компетнциите на педагозите при реализиране на педагогическо взаимодействие с родители (т.6;с.54-с.64); Научни, процесуално-описателни и процесуално-действени аспекти на интерактивните технологии при работа с родителите (т.10;с.122-с.129); Модели на педагогическо взаимодействие с родители и интерактивни технологии на предучилищно възпитание (т.11;с.129-с.139), в книга „Модели на педагогическо взаимодействие „семейство-детска градина”, ( в съавторство с Д. Гюров, И. Колева и Р. Пенев), С., Просвета, 2008.
 • Гюрова, В. Игрова култура в условията на комуникация и общуване на немски език, (с.137-193), в „Проблеми на ранното чуждоезиково обучение – четвърта част (в съавторство), Faber, В.Търново, 2007.

Студии и статии:

 • Гюрова, В. Мултимедийна игрова система за интерактивно мобилно взаимодействие в детството. – сб. с материали от VI национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, с. 197-201, 21-23 април, 2013.
 • Гюрова, В. Игрово-образователно пространство и интерактивна среда като фактори за преодоляването на агресията в детството. - сборник с материали, том I, от Научно-практическа конференция на тема: „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, Шумен, 8 - 9 ноември 2012, 49-56.
 • Гюрова, В. Европейски приоритети и качество на образователната институция. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Гюрова, В. Качество на управлението на предучилищното образование. – сборник и CD с материали от Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012: http://dox.bg/files/dw?a=30bd8298c7
 • Гюрова, В. Детската градина – модел за позитивна образователна среда. – сб. с материали от V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, с. 13-16, 25-28 април, 2012.
 • Spiridonova, L., Stoyanova, M., Kozareva, V., Gyrova, V., Gyrov, D. Interactive Training in Pedagogical Competencies at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. - Journal of Preschool and Elementary School Education, 2012, 59-80: http://www.ignatianum.edu.pl/-page_1355.html
 • Гюрова, В., Б. Ангелов, М. Рачева, Т. Велинова. Игрово-образователното пространство като «отворена» среда за компетенциите на децата. - Годишно научно-методическо списание „Иновации в обучението и познавателното развитие“, бр. 2, 2011, Бургас.
 • Гюров, Д., Б. Ангелов, В. Козарева, Л. Малинова, Л. Спиридонова, Т. Велинова, М. Стоянова, В. Гюрова. Единната социално-педагогическа система „детска градина – начално училище“ в контекста на европейските образователни приоритети. - Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски” Факултет по Начална и Предучилищна Педагогика, под печат (2011).

 • Гюрова, В., Играта и игровата култура в образователната политика, Предучилищно възпитание, кн. 6/2011 г.

 • Spiridonova, L., M. Stoyanova, T. Velinova, D. Gyurov, V. Gyurova. Bulgarian Pre-school Features in European Educational Space. – Journal of Balkan Ecology, vol. 13, No 4, 2010, 417 – 422.

 • Гюрова, В. Интеркултурна компетентност и игрова култура.- сб. Педагогическа дейност в мултикултурна среда, Фабер, Велико Търново, 2010, 162 – 186.

 • Гюрова, В. Оценяване значението на игровите книги в помощ на подготвената среща на педагога. – Предучилищно възпитание, 8, 2009.

 • Гюрова, В. Игрова култура и европейски компетнеции в предучилищното образование, Годишник на СУ “Св. Кл.Охридски”, ФНПП, т.101, С. УИ “Св. Кл.Охридски”, 2008.

 • Гюрова, В. Оценяване на качеството на образователно-възпитателния процес в детската градина, Ловеч, ИК Сафо, 2008, (215-219).

 • Гюрова, В. Концепция за откриване на учебно-експериментална база лицей с детска градина при СУ „св. Кл. Охридски”, Сб. 120 години СУ „Св. Кл. Охридски”, С. 2008, (37-43).

 • Гюрова, В. Игрова култура и европейски компетенции в придружената от педагога игра. – Предучилищно възпитание, 6, 2008, с. 12.

 • Гюрова, В. Концепция за откриването на учебно-експериментална база Лицей с детска градина при СУ „Св. Климент Охридски“ – Предучилищно възпитание, 9, 2008, с. 14.
 • Гюрова, В. Игрова култура и конструктивистично игрово взаимодействие в съвременното образователно прастранство, Сб. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България, С., СУ “Св. Кл. Охридски”, 2007, (97-103).

 • Гюрова, В. (в съавторство с Ш. Сербес, Турция), Подвижната игра като средство за разбиране и съпреживяване, Сб. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България, С., СУ “Св. Кл. Охридски”, 2007, (103-107).

 • Гюрова, В. Игрова култура и нейната анимация в игрово-образователното пространство на ХХІ век. – Предучилищно възпитание, 3, 2007.

 • Гюрова, В. Модулна система за проучване на игровата култура на 5-7 годишните деца. - Годишник на СУ “Св. Кл.Охридски”, ФНПП, Т. 99-100, С., УИ “Св. Кл. Охридски”, 2006.

 • Гюрова, В. Игрово взаимодействие и качество на процесуално ориентирано образование чрез интеракция, Сб. Подготовката на учители и на социални педагози в навечерието на европейската интеграция, СУ „Св. Кл. Охридски”, С., 2006, (85-60).

Учебници и учебни пособия:

 • Гюрова, В. Педагогически технологии на игрово взаимодействие, Веда- Словена -Ж.Г., София 2002-2011 (преизд).
 • Гюрова, В. (в съавторство с Л. Витанов) Със Свети и Фарчо на път, Книга за подготвителна група по безопасност на движението по пътищата (с методика за работа на учители), Рива, 2008-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В. Програмна система “Ръка за ръка” (в съавт. с Ир.Колева, Л.Витанов, Д. Гюров), С., Просвета, 2003 (преизд.2004 – 2011).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, Книга за подготвителна група в детската градина и в училище, образователно направление Природен свят – „ Слънце, здравей” (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 2009-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, Книга за подготвителна група в детската градина и в училище, образователно направление Социален свят – „Да бъдем приятели” (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 2009-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В., Л. Спиридонова, Моята безопасност, Книга за деца от подготвителна група/клас по Програма за бедствия, аварии и катастрофи на МОМН, С., Просвета 2006-2011 (преиздадена)
 • Гюрова, В., Л. Витанов, Със Свети и Фарчо на път, Книга за подготвителна група/клас, Програма за Безопасно движение попътищата на МОМН, С., Изд.«Рива», 2006 – 2011 (преиздадена)
 • Гюрова, В. Книга за учителя, за подготвителната група в детската градина, Направление “Игрова култура и пресъздаване”, С., Просвета, 2003 (преизд.2003-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя, за предучилищна група в детската градина – 4–5-годишни, Направление “Игрова култура и пресъздаване” , С., Просвета, 2004 (преизд.2004-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя, за предучилищна група в детската градина – 3–4-годишни, Направление “Игрова култура и пресъздаване” , С., Просвета, 2004 (преизд.2004-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя, за предучилищна група в детската градина – 5–6-годишни, Направление “Игрова култура и пресъздаване”, С., Просвета, 2006, (преизд.2006-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя за диагностика на училищната зрелост и готовността на детето за училище, Направление “Игрова култура и пресъздаване”, С., Просвета, 2004 (преизд.2004-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя, за яслена и предучилищна група в детската градина – 2–3-годишни (в съавторство с Л. Пенева), С., Просвета, 2005 (преизд.2005-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина – 4–5-годишни, Направление “Социален свят”, Направление “Природен свят” (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 2004 (преизд.2004-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина – 3–4-годишни, Направление “Социален свят”, Направление “Природен свят” (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 2005 (преизд.2005-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина – 5–6-годишни, Направление “Социален свят”, Направление “Природен свят” (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 2006 (преизд.2006-2011).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, Книжка за подготвителна група в детската градина и в училище, „Слънце, здравей”, направление Природен свят, (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 209-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, Книжка за подготвителна група в детската градина и в училище, „Да бъдем приятели”, направление Социален свят, (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 2009-2011(преиздадена).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, книжка за трета група в детската градина, Знам и мога – диагностични задачи (в съавторство с. И. Колева, Т. Велинова), С. Просвета, 2009-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, книжка за втора група в детската градина, Знам и мога – диагностични задачи (в съавторство с. И. Колева, Т. Велинова), С. Просвета, 2009-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, книжка за трета група в детската градина, Знам и мога – диагностични задачи (в съавторство с. И. Колева, Т. Велинова), С. Просвета, 2009-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В. “Весели игри” Книжка за подготвителна група в детската градина и училище по направление Игрова култура, Просвета, С., 2006 – 2011 г. преизд. (съавторство с Л. Витанов).
 • Гюрова, В. “Весели игри” Книжка за предучилищна група в детската градина 5 –6-годишни по направление Игрова култура, Просвета, С., 2006 – 2009 г. преизд.(съавторство с Л. Витанов).
 • Гюрова, В. “Весели игри” Книжка за предучилищна група в детската градина 4 –5-годишни по направление Игрова култура, Просвета, С., 2006 – 2011 г. преизд.(съавторство с Л. Витанов).
 • Гюрова, В. “Весели игри” Книжка за предучилищна група в детската градина 3 – 4-годишни по направление Игрова култура, Просвета, С., 2006 – 2011 г. преизд.(съавторство с Л. Витанов).
 • Гюрова, В. “Слънчице, изгрей!”, Книжка за подготвителна група в детската градина и в училище по направление Природен свят, Просвета, С., 2006 – 2011г. преизд. (съавторство с Д. Гюров).
 • Гюрова, В. “Здравейте приятели!”, Книжка за подготвителна група в детската градина и в училище по направление Социален свят, Просвета, С., 2006 – 2011 г. преизд. (съавторство с Д. Гюров).

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Гюрова, В. Четвърта есенна международна конференция на ФНПП, СУ “ Св. Климент Охридски”: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. Китен, 2006.
 • Гюрова, В. Пета есенна международна конференция на ФНПП, СУ “ Св. Климент Охридски”: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. Китен, 2007.
 • Гюрова, В. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 25-27 август 2010.

 • Гюрова, В. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 28-31 август, 2011.
 • Гюрова, В. Четвърта национална конференция по предучилищно възпитание – Стара Загора, 31 март – 2 април 2011.
 • Гюрова, В. Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, София, юни 2011.
 • Гюрова, В. Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Гюрова, В. V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, 2012.
 • Гюрова, В. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012.
 • Гюрова, В. Научно-практическа конференция на тема: „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, Шумен, 8 - 9 ноември 2012.
 • Гюрова, В. VI национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 21-23 април, 2013.

Международни конференции:

 • Гюрова, В. Interactive trainings for pedagogical competence in St. Kliment Ohridski University – First International Philosophy Congress “Liberty, Equality and Fraternity”, Bursa, Turkey, 2010.

 • Гюрова, В. Communication, Innovation and New Methods in Foreign Language Teaching.” International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University, Sofia, 14 Sept., 2009.
 • Гюрова, В. Първи международен обучителен семинар по предучилищно образование: Университет „Трети март” – Чанаккале, Турция и СУ „Св. Кл. Охридски”, ФНПП, 20-23 май 2007.

Гюрова, В. Научен ръководител на докторанти, защитили в периода 2006-2011

 • Лора Спиридонова – докорант на СУ „Св.Кл. Охридски”

 • Петя Конакчиева – докторант на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”

Гюрова, В. Брой на рецензии в перида 2006-2011:

 • официален рецензент на хабилитационнен труд на проф. Д-р Елена Георгиева, БУ «Асен Златаров», 2006

 • официален рецензент на хабилитация на проф.д-р Е. Георгиева в СНС по Педагогика
 • официален рецензент Рецент на Конкурс за доцент в СНС по Педагока за нуждите на ВТУ на д-р София Дерменджиева и доц. Д-р Йорданка Факирска (2010)

 • член на жури за конкурс за доцент с кандидат Красимира Димитрова, БУ «Асен Златаров», 2011

Редакционни колегии: сп. Предучилищно възпитание

Справка за цитиранията (2006-2011):

І. Цитирания на проф. д-р Весела Гюрова от хабилитирани преподаватели.

 • Гюрова В., Педагогически технологии на игрово взаимодествие “Веда-Словена – ЖГ”,С.,2000. цитиран труд от доц., д-р Иванов, С., Още за понятието “Игрова култура”, Сп. “Дом, дете, детска градина”,бр.1/2007г.,стр.10-14 – на стр. 11
 • Гюрова В., Педагогически технологии на игрово взаимодествие “Веда-Словена – ЖГ”,С.,2000. цитиран труд от проф. д-р Георгиева, Е., в книгата й “Актуални проблеми на предучилищната подготовка”, БУ, “Асен Златаров” 2006, в с.151 в текст и с. 154 в литературен показалец.

 • Гюрова В., Програма за възпитание на детето от две до седем години (в съавторство с Русинова, Е, Гюров.Д., Баева, М., )цитиран труд от проф. д-р Георгиева, Е., в книгата й “Актуални проблеми на предучилищната подготовка”, БУ, “Асен Златаров” 2006 с. 29-35 представяне на модела на програмата, цели и принципи.

 • Гюрова В., Програма за възпитание на детето от две до седем години (в съавторство с Русинова, Е, Гюров.Д., Баева, М., ) цитиран труд от проф. д-р Георгиева, Е., в книгата й “Актуални проблеми на предучилищната подготовка”, БУ, “Асен Златаров” 2006 с. 13, с.22, с.47 в позовавания на литература.

 • Гюрова В., Теоретичен модел на педагогическо взаимодействие (в съавторство с Русинова, Е, Гюров.Д., Баева, М., Велинова, В. и др.), С., УИ, Кл.Охридски”,Т.86, цитиран труд от проф. д-р Георгиева, Е., в книгата й “Актуални проблеми на предучилищната подготовка”, БУ, “Асен Златаров”, 2006 с. 66 в позовавания на литература.

ІІ. Цитирани публикации на проф. д-р Весела Гюрова от докторанти и асистенти.

 • Гюрова, В. Игровата култура и нейната анимация в игрово-обрлазователното пространство на ХХ1 век, сп. Предучилищно възпитание кн.3/07, цитирано литература на книга от автор Витанова, Н., Дидактическа анимация, Университетско издателство, “Епископ Константин Преславски”, Шумен 2008

ІІІ. Цитиран автор – проф. д-р Весела Гюрова от автори на статии в сп. Предучилищно въпитание”.

 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Стоянова, Д. – За повишаване на социалната образованост на децата от ДОВДЛРГ – кн. 1/06 г., с. 33
 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Илиева, В. – За здравното възпитание на децата – кн. 4/06 г., с. 58

 • В. Гюрова и Л. Пенева, Книга за учителя за яслена и предучилищна група в детската градина, “Програмна система Ръка за ръка”, в публикация на Радоева, Св., Я. Петрова - Адаптацията на децата при постъпването им в детско заведение – кн. 8/06 г., с. 31
 • В. Гюрова и Л. Пенева, Книга за детето, “Играя и раста”, “Програмна система Ръка за ръка”, в публикация на Радоева, Св., Я. Петрова - Адаптацията на децата при постъпването им в детско заведение – кн. 8/06 г., с. 31
 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Манолова, В. – Музикалното възпитание в детската градина – предизвикателства и перспективи – кн. 9/06 г., с. 7

 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Симеонова, Т. – Музикалното изкуство в празниците и развлеченията – кн. 4/07 г., с. 38

 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Кьосева, Цв. – Емоционално развитие на деца, лишени от родителски грижи – кн. 5/07 г., с. 37

 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Дончева, Д., М. Атанасова, Ив. Ставрева - Идеи за работа по математика в подготвителната група – кн. 5/07 г., с. 40

 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Лукова, В. – За подбора и назначаването на предучилищните кадри – кн. 8/07 г., с. 35
 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Дончева, Ю. - Дидактични игри по математика – кн. 3/08 г., с.17
 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Делчева, Т., П. Проданова – Педагогически модел за правно образование – кн. 4/08 г., с. 10

 • В Гюрова – статията „Игрово-образователни средства за детско творчество“ в сп. „Предучилищно възпитание“, бр. 6-7, 2003 в публикация на г.Хинкова, Л. – За денталната култура на децата – кн. 5/08 г., с. 29 (цитирана е)
 • В. Гюрова, Книга за учителя, Образователна направление “Игрова кулутра и пресъздаване”, Програмна система “Ръка за ръка”, С. Просвета, 2003, в публикация на Дамянова, Й., М. Петрова - Игрова култура и европейски компетенции в предучилищното образование чрез придружената от педагога игра – кн. 6/08 г., с. 31
 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Димова, М. – Игрите и формирането на граждански права и отговорности при децата – кн. 6/08 г., с. 35
 • 72. В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Гоцова, Е., Д. Нешкова – Педагогическото взаимодействие за иновативните образователни стратегии – кн. 6/08 г., с. 38 75. В съавт. В.Гюрова и др. Програмна система “Ръка за ръка”, Книга за учителя за подготвителна група/клас, изд. Просвета, С., 2003, в публикация на Спиродонова, Л. – Система от игрови ситуации за възпитаване на емоционална отзивчивост – кн. 2/2009 г., с. 37

 • В. Гюрова, монография, Педагогически технологии на игрово взаимодействие, изд. Веда-Словена, С. 2000, в публикация на Спиродонова, Л. – Система от игрови ситуации за възпитаване на емоционална отзивчивост – кн. 2/2009 г., с. 37

 • В. Гюрова, Игрова култура и европейски компетенции в предучилищното образование чрез придружената от педагога игра, сп. Предучилищно възпитание, бр. 6, 2008 г., в публикация на Спиродонова, Л. – Система от игрови ситуации за възпитаване на емоционална отзивчивост – кн. 2/2009 г., с. 37

КНИГИ ОТ ПРОФ. Д-Р ВЕСЕЛА ГЮРОВА, РЕЦЕНЗИРАНИ В СП. „ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ“

 • Книжка за игри със Свети и Фарчо – рецензия от Е. Стоева, бр. 4, 2008 г., на II кор.

Одобрени проекти:

 • Гюрова, В. Член на научния колектив по изследователски проект на тема: Единната социално-педагогическа система „детска градина – начално училище“ в контекста на европейските образователни приоритети, ръководител проф. Д. Гюров, СУ „Св. Климент Охридски“, 2010.

 • Гюрова, В. Член на научния колектив по изследователски проект на тема: Педагогическото взаимодействие – систематизиране на критерии за наблюдение на модели по образователни направления, ръководител проф. Д. Гюров, СУ „Св. Климент Охридски“, 2011.

 • Гюрова, В. „Повишаване на квалификацията на учители и медиатори от община Пещера за педагогическа дейност в мултикултурна среда“, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 2007 – 2013.

Творчески, художествени и други изяви:

Ирена Вучинова: „Магически фигури“

понеделник, 4 юли, 2011 @ 11:10
Лора Спиридонова

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ФНПП

Педагогически технологии на игровото взаимодействие

ПРОЕКТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА СИТУАЦИЯ

Тема: „Магически фигури”

Изпълнил:
Ирена Георгиева Вучинова
ПНУП – II курс
Фак. № 758

Образователно направление: Игрова култура и пресъздаване

Тема: „Магически фугури”

Възрастова група: 4-5 г. (3 група)

Игрови цели:
усъвършенстване на уменията за пресъздаване на обекти ;
развиване на перцептивните, образно – схематичните и интелектуалните действия.

Игров материал : цветни фигури с различни размери, които се повтарят по различен начин:

Квадрати – 4 бр. Червени
5 бр. Сини
4 бр. Зелени
Малки триъгълници – 16 бр. – жълти
4 бр. – сини
4 бр. – зелени
Големи триъгълници – 4 бр. жълти
Малки успоредници – 2 бр. – зелени
2 бр. – сини
Големи успоредници – 2 бр. – жълти
2 бр. – червени
2 бр. – зелени.
2 бр. – виолетови

Игрово съдържание и предназначение: Реализират се игрови ситуации на пресъздаване на образи на магически фигури в план на равнината. Ценното е, че може да се пресъздава във варианти, както един и същ строителен елемент се вижда от детето като различна част на различни игрови проекти (образци).
Върху кориците на книжката като предложения са показани различни варианти за построяване, като елементите се използван един до друг и когато някой от тях се поставят върху част от поставени вече елементи.

Например: Върху жълт квадрат се постави червен триъгълник, тогава изглежда , че сме събрали две различни по цвят триъгълника (една друга част от жълтото се скрива под червеното). Така може да се оформи лице, а над него шапка и т.н.

Игрови действия и правила: Действията в практически план се състоят освен в оформяне на редове и колони и при изграждане на център на проекта (звезда, кръст и др.)
Не се изисква назоваване при поставяне на елементите, както и начин на пресъздаване – той се определя от желанието на детето. Това важи и за случаите, когато детето строи по образец. Оприличаването се извършва при обсъждане в групата и мотивиране на името на всяко изображение, представено върху корицата : риба, петле, лодки, момиченце, момченце, звезда и др.

Модели на игрово взаимодействие:
- когнитивно-информативен – правилно преценяване на хода на играта,образно-схематично мислене
- социално-обвързващ – екипност, децата са разделени на груни по две
- фунционално-делови- отличаване на различните групи

Етапи на моделния процес.
1. Етап на психологическо познание и репрезентация – ориентиране в предпочитанията (при избор на образец)
3. Мотивиращ – мотив за доминиране и за решаване на игрова задача (победа в играта)

Ключови ядра от представи
- проективност – социализацията в условията на разиграваната ситуация;
- хуманност- екипност ;

Параметри за реализиране на ситуацията:
Преди да започне ситуацията аз се запознах с децата и след това си поговорих с тях. Децата седнаха на столчетата около масичките, където бях наредила три различни фигури – мостра на лодка, кораб и платноходка.
Бях подготвила за всяко дете плик, в който се намираха всички магически фигури.
Тази игра имаше около 5 варианта, но аз избрах Вариант № 3. Стори ми се, че на децата ще им бъде интересно и забавно, както и стана. Във него децата по двойки се състезават при представяне на образец – като бързина на подреждане или като сполучливо адекватно разпознаване на построеното.
Тъй като избрах този вариант, накарах децата да седнат по двойки и им раздадох по един плик с вълшебните фигурки. Преди да започнат състезанието, аз им раздадох по един цветен лист върху, който да наредят фугурата. След това им казах да си изберат една от трите фигури.
И играта започна. В началото леко се затрудниха, но с малка помощ от моя страна, децата се справиха отлично.
След ситуацията, като за финал реших да направя една игра с тях. Първата игра за която се сетих беше „Ораторе – бораторе”. Децата се наредиха и с нетърпение очакваха да започнем играта.
irena5irena6irena7irena8irena9

Ирена Вучинова: рецензия

понеделник, 4 юли, 2011 @ 10:53
Лора Спиридонова

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ФНПП

Педагогически технологии на игровото взаимодействие

Рецензия на
Любомира Гайдарска и
Яна Георгиева

Изпълнил:
Ирена Георгиева Вучинова
ПНУП – II курс
Фак. № 758

Образователно направление:
Игрова култура и пресъздаване.
Тема:
Игри-маскиране „Кукери”.
Възрастова група: 5 – 6 г.
Игрови цели:
Възпитаване на умения за взаимодействие в игрови и приложен план.
Създаване на нагласа за срещи с нова игрова среда в общността по повод на зимни обредни фолклорни празници.
Игров материал:
Тема „Кукери” съдържа една маска по желание. Оформят се чрез нарязване „мигли”, върху двете ленти се поставят декорациите от квадрат с кръгче. Снимков материал за по добро илюстриране образа на кукерите и кукерските игри.
Игрово съдържание:
Включване на децата в игри – драматизации и етюди, в празнични ритуални и обредни игри с тематика, подходяща за зимата. Игрите – маскиране „Кукери” са свързани със стари народни обичаи, които провокират личното присъствие на детето в тях.
Игрови действия и правила:
Групово пресъздаване на по-общ проект на празник. Дефинирането на действията и правилата съобразно ролите се характеризира с възможността за игрово изразяване на децата  и общо изживяване на значението на игровите аспекти. Игровият процес образува една втора измислена реалност, която се различава от житейската главно по това, че последователността на действията не се приема наистина, а само за времето на играенето. Какво и как ще се играе зависи от моментната откритост на играещите. Играенето е предимно с процесуално-обреден и фолклорен характер и протича заради процеса на удовлетворяване на изразяването. Групата деца – кукери обикалят в пространството и си намислят символични сцени – „изплашване”, с които да прогонват „лошите”. Определянето на водач, на централна фигура, смяната на ролите се свързват с потребността от доминиране. Играенето е обвързано с настроението – индивидуалната радост и одухотвореността на групата.

Образователни ядра :
„Фолклорни игри и пресъздаване” и „Игрово артистично пресъздаване”.
Модели на игрово взаимодействие:
емоционално-филтриращ – пресъздаване на взаимоотношения – като се постига позитивно настроение, чрез символичното прогонване на „лошото”;
функционално-делови – изграждане на игров опит относно игрите-маскиране, в частност „кукери”;
когнитивно-информативен – разиграването на кукерския танц информира за неговите особености и подготвя децата за реалността.

Етапи на моделния процес:
1.Енкондиг – влизането на децата в ролята на кукери  и избирането на водач.
2.Мотивиращ етап – импресионистични мотиви – предаване на усещания.
3.Етап на психологическо познание и репрезентация – придобиване на представа за характера на кукерите и тяхното пресъздаване.
Ключови ядра от представи
относителност – създаване на умения за самоопределяне в ролята на кукер;
хуманност – екипност при общия замисъл ( прогонване на „лошото”);
креативност – оригиналност в изиграването на символичните сцени;
проективност – социализация в групата и в разиграването на етюда;
идентичност – единство между ролята на водач и на кукер.

Параметри за реализиране на ситуацията.
Децата предварително са изрязали маските.
Любомира и Яна се справиха изключително добре в провеждането на педагогическата ситуация. Темата „Кукери” беше много интересна и по доста интересен начин бе поднесена на децата. Първо двете момичета разказаха на децата какво всъщност са кукерите, какво правят те, как са облечени, показаха им снимки на кукери от различните краища на България. Някои деца вече знаеха, дори едно от децата разказа, че било ходило да гледа кукери в гр. Банско. След това Яна и Любомира взеха, вече изрязаните маски на кукери и помогнаха на всяко едно от децата да си я сложи.
Последва въпрос: „А искате ли да разиграем кукерски танц и да прогоним злите духове?“ В един глас силно се чу „ДА”.
Строиха ги в колонка един зад друг.
Последва втори въпрос: „А кой иска да бъде водач?“
Тогава едно от децата изяви желяние и застана пред останалите. Любомира даде на водача едно звънче и играта започна. Децата скачаха, тичаха в кръг, беше им много забавно и интересно. Няколко пъти се смени водача, много от децата изявиха желание да бъдат най-отпред със звънчето.
Според мен Яна и Любомира се справиха отлично. Те не само накараха децата да вникнат в ситуацията, а ги завладяха с духа на играта. На децата много им хареса тези кукерски игри и специални танци, които Яна и Любомира им показаха.snimkairena2_800x600snimkairena_800x600

Проф. Гюрова и магистри: 29 ОДЗ, 2011

вторник, 24 май, 2011 @ 12:32
Лора Спиридонова
YouTube Preview Image