ОНЛАЙН СПИСАНИЕ

Преглеждате архива на категория „проф. д-р Весела Гюрова“.

Календар

септември 2020
П В С Ч П С Н
« ное    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Скорошни коментари

Архив на категория „проф. д-р Весела Гюрова“

четвъртък, 15 февруари, 2018 @ 21:23
gurova

АНКЕТА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА*
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ВЪВ ФНПП, СУ

Наименование на дисциплината: …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Семестър………………………………….Курс………………………………………………………………………=
Степени на оценяване: Въпросник Не; Не/Да; Да
Оценявате ли целите, формулирани по дисиплината като актуални за Вашите професионални интереси?
Явяват ли се ключовите тези, ключовите понятия по темата и поднесената подкрепяща информация значими за Вашата подготовка като учител?
Оказа ли се актуално предложеното съдържание в лекционния курс за подготовката Ви по учебната дисциплина?
Получихте ли ориентири за европейските ключови компетенции, конкретизирани в тематиката на учебната дисциплина?
Съдържат ли се в изнесания лекционен курс по учебната дисциплина примерни нови за Вас дидактични техники и инструментариум, ценни за практиката Ви в момента?
Съдържат ли се в обучителния пакет по учебната дисциплина примерни нови за Вас дидактични техники и инструментариум, ценни за практиката Ви вбъдеще?
Включихте ли се с позитивна мотивировка в предложените от екипа преподаватели по дисциплината форми и методи на обучение?
Промени ли се в хода на участието Ви в интерактивни форми и методи отношението Ви към използваната обучителна технология по дисциплината?
Смятате ли, че притежавахте предварителна подготовка по проведения лекционен курс в рамките на предишната си бакалавърска специалност?
Смятатате ли, че учебната дисциплина Ви осигурява нови стимули за осъвременяването на Вашата изследователска ориентация (нова ОКС–магистърска програма) и практическа ориентация (нова ПКС)?
Оценявате ли като достатъчна степента на осигуреност с ИКТ по дисциплината?
Бихте ли приложили педагогическите технологии с ИКТ от дисциплината в практиката Ви?
Намирате ли, че дисциплината с формулираните очаквани резултати има отношение към бъдещата Ви професионална реализация?
Бихте ли огласили в периодичния научно-методически печат Вашите постижения от подготовката си по дисциплината?
Бихте ли представили пред Вашите колеги от практиката постиженията си от този курс по дисциплината?
Бихте ли си партнирали с екипа по тази дисциплина вбъдеще при реализирането на професионалните си прироритети?
Бихте установили подкрепа на екипа по тази дисциплина за студентите и магистрантите от ФНПП при пратическата подготовка на студентите?
*Формулярът е заимстван от Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“, Позиция 2, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд с ръководител на екипа във ФНПП, СУ, проф.д-р Димитър Гюров през 2013-2015 г.

четвъртък, 15 февруари, 2018 @ 21:15
gurova
Коментарите са изключени

КАРТА ЗА КОМПЛЕКСНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ ОТ СТУДЕНТИ (БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ)
на проф. д-р Весела Методиева Гюрова
Катедра ПМП, ФНПП, СУ
Курс, дисциплина: ………………………………………………………………………………….
Дата: ……………………………………………………………………………………………………….
Попълването на картата с въпроси от Вас, колеги, спомага да се отрази оценката Ви за компетенциите на преподавателя, изведени по-долу и на тази основа да се обобщи приносът му за качественото функциониране на институцията. Благодаря за отговорността и солидарността в търсене на силните страни на академичното образование. Анонимността Ви е осигурена. Моля да отбележите с „х“ само един от посочените варианти, според Вашия избор, който е доминиращ като впечатление по посока на индикатора (въпрос с номер).
Академични компетенции:
 Планиране на лекционния курс и спазване на учебната програма

Индикатор: 1.1. Разработена ли е и утвърдена ли е учебна програма с тематичен материал, съобразено с учебния план на специалността и степента на обучение на студентите.
Въпрос: 1.Преподавателят предоставя ли информация за учебната програма, която свързва с преподавания материал?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 1.2. Използван ли е план на лекционния материал, съобразено темата и учебната програма.
Въпрос: 2. Разпределението по плана обхваща ли се в рамките лекционните часове по разписа?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 1.3. Използвана ли е посочена литература за разширяване на кръгозора на студентите по темата.
Въпрос: 3. Предоставя ли се на студентите информация за литература, върху която е представен лекционният материал?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 1.4. Представен ли е акцет от интересни постановки на цитирани от преподавателя автори в хода на изложението.
Въпрос: 4. Използват ли се цитати на значими автори, свързани с проблематиката на курса, като се посочва значението им в нея?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

 Технология на изложение на тематичното съдържание

Индикатор: 2.1. Съобразено ли е изложението с реакциите на студентите и отговорено ли е на възприемателните им възможности.
Въпрос: 1. Има ли преподвателят умения да следва възприятийните възможности на студентите – да намалява или забързва темпото на изложение на материала?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 2. 2. Използвани ли са резултати от конкретни методи за допитване – казуси, списък с предложения, въпросници за йерархизиране (в началото, в средата или в края на лекцията) и променя гъвкаво при необходимост лекторът изложението, съобразно вижданията на аудиторията в следващи теми или академични часове
Въпрос: 2. Има ли приложени към програмата методи, с който се организира диференциация в работата със студентите (индивидуално и по групи)?
☐ не се наблюдава
☐ има методи, но няма изводи и мерки
☐ има

Индикатор: 2.3. Използвани ли са в единство с лекцията интерактивни форми в темата – мултимедийна презентация, работа в тандем, моделни презентации на студентите, екипна работа, защита на теза.
Въпрос: 3. Използвани ли са от този преподавател форми за демонстриране на отношение от студентите към проблематиката в курса?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 2.4 . Използва ли преподавателят конкретни примери от практиката за гъвкаво променяяне на нагласите на студентите при необходимост.
Въпрос: 4. Преподавателят променя ли при необходимост гъвкаво връзката между теория и практика за поясняването на акцентите в темата?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 2.5 . Дава ли възможност на студент/и да изкажат различно виждане по темата в лекцията.
Въпрос: 5. Преподавателят търси ли мнението и убежденията на студентите по формулираните проблеми в темата?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 2.6 . Осигурява ли се възможност на студентите да представят конкретизация на тематиката в следващите часове/по време на семинарните упражнения
Въпрос: 6. Преподавателят постига ли интерпретиране на проблематиката от гледна точка на опита на студентите?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 2.7. Осигурява ли се възможност на студентите да проследят конкретизация на тематиката във видеоклипове/филми с практика на преподавателя (или базов учител) в кратко време по време на лекции (по време на семинарните упражнения).
Въпрос: 7. Преподавателят постига ли собствено трансформиране на постановки в практически похвати за интерпретиране и за надграждане опита на студентите?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 2.8. Осигурява ли се възможност за тестова проверка на част от материала преди провеждането а изпита на студентите?
Въпрос: 8. Преподавателят провежда ли тестови проверки за обратна връзка и за поощрение в подготовката на студентите?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 2.9. Гарантирана ли е възможност за свободен достъп до учебници и учебни помагала, разработени от преподавателя за студентите без тяхното заплащане (електронен вариант на презентации, ксерокопиране, библиотека).
Въпрос: 9. Преподавателят предоставя ли некомерсионално и публично осигурява ли своите пуликации?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 2.10. Гарантирана ли е информация за актуалната документация за закононателната политика в тематичната поблематика на курса.
Въпрос: 10. Преподавателят предоставя ли наредби, пояснява ли нормативни актове, разяснява ли политиката, свързана с проблематиката на учебната програма?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 2.11. Използвана ли е технологична интерактивна система за професионално утвърждаване на преподавателя
Въпрос: 11. Преподавателят има ли дигитални компетенции, чрез които да осигурява използването на ИКТ-средства в образованието на студентите?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Професионални компетенции
 Авторско и научно-творческо представяне
Индикатор: 3.1. Гарантирана ли е информация на чужд език, който се владее от преподавателя за сравнителен анализ на тематичната поблематика на курса в други страни.
Въпрос: 1. Преподавателят предоставя ли текстове и документация, свързана с проблематиката на учебната програма в страни членки на ЕС?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 3.2. Гарантирана ли е информация за практическата значимост на присъствието на преподавателя с неговите професионални компетенции в общността – проведена открита практика, участие в професионална група, уебинар, обучителни семинари на учители и др.
Въпрос: 2. Преподавателят предоставя ли доказателства на студентите за приложната практическа значимост на неговия собствен педагогически стил в професията?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 3.3. Има ли преподавателят научно-творчески изяви в проектна дейност, научни конференции, административни функции, които да споделя със студнтите при мотивирането на техната бъдеща реализация.
Въпрос: 3. Преподавателят предоставя ли доказателства на студентите за научно-изследвателски постижения в професията – видеоматериали, награди, конкурси?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 3.4. Има ли преподавателят критично отношение към професионалните си компетенции и преодолява ли предизвикателства за усъвършенстването им.
Въпрос: 4. Преподавателят предоставя ли доказателства на студентите за своите слаби и силни страни като предизвикателства, които преодолява в творческата си реализация?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

 Екипност и публично присъствие

Индикатор: 4.1. Има ли преподавателят последователи – подготвени учители, с които работи в екип, институции за прилагането на неговите тези в практиката, магистранти и докторанти, хонорувани преподаватели от практиката, които да привлича в работата си със студентите като партньори.
Въпрос: 1. Преподавателят представя ли на студентите сътрудници, с които работи?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 4.2. Осъществена ли е връзка и екипност от титуляра между асистент, базови учители, докторанти, магистранти, студенти
Въпрос: 2. Преподавателят има ли компетенции да общува и да работи в екип, да бъде инициатор за формални и неформални срещи със своите студенти и партньори?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 4.3. Демонстрирана ли е пред студентите нагласа за професионално утвърждаване на професионалната област при сравняване с други академични преподаватели.
Въпрос: 3. Преподавателят проявява ли в своята научна област и научно направление усилия да се интегрира с други университетски преподаватели в същата област, като ги цитира и представя?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Организационни компетенции

 Дисциплинираност и коректност

Индикатор: 5.1. Демонстрирана е пред студентите коректност и точност във времето на започване и на приключване на лекциите през семестъра.
Въпрос: 1. Преподавателят проявява ли в своята коректност и точност като дисциплина за явяване за лекционния курс?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 5.2. Демонстрирана е готовност за предоставяне на асистент за заместване на определена лекция при отсъствие.
Въпрос: 2. Преподавателят ползва ли често услугите на други колеги за провеждането на своя лекционния курс?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 5.3. Демонстрирана е нетърпимост към опити за отлагане на лекции със студентите поради неясни причини.
Въпрос: 3. Преподавателят предлага ли отложена лекция да бъде допълнително взета в удобно за студентите време?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 5.4. Демонстрирана е нагласа за предупреждение на студентите при болест или други уважителни причини.
Въпрос: 4. Преподавателят използва връзка за комуникация при неявяване по уважителни причини?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 5.5. Проявявена ли настойчивост за допълнителни взимане на лекции при пропускане по уважителни причини (без официалните и националния празник).
Въпрос: 5. Преподавателят използва ли връзка за комуникация при невъзможност за явяване по уважителни причини?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 5.6. Налице ли е спазване на професионална дисциплина при провеждане на консултации в приемно време и по желание на дипломанти и студенти.
Въпрос: 6. Преподавателят спазва ли приемно време за консултиране?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

 Демократичност и солидарност
Индикатор: 6.1. Налице ли е толерантност за индивидуално подпомагане на студенти в лекционния материал и допълнителни задачи по тяхно желание.
Въпрос: 1. Чувствате ли се сигурен в общуването си с този преподавател?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 6.2. Предоставя ли Ви този преподавател информация за Ваши права и отговорности в неформални отношения.
Въпрос: 2. Разчитате ли, че този преодавател има респект към позицията Ви в институцията?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 6.3. Стимулирана ли е изявата на студенти, магистранти, в живота на катедрата, факултета.
Въпрос: 3. Предлага ли този преподавател да се включвате активно в живота на факултета с инициативи и предложения?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 6.4. Налице ли е подпомагане на студентите в публикационна, в практическа и в обществена дейност?.
Въпрос: 4. Помага ли този преподавател за ориентирането Ви в избор на проблематика и представянето й в разлчини издания – електронното на ФНПП и други методически и печатни издания?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Благодаря за отделеното време!

Коментарите са изключени
Коментарите са изключени

Открита практика по АБВ:)игри в Плевен, 2015

четвъртък, 8 февруари, 2018 @ 12:06
gurova
Коментарите са изключени

„Водим бъдещето за ръка“, Сливен, 2014

събота, 1 ноември, 2014 @ 21:40
Лора Спиридонова

ПУП-ЧЕ, III курс: Ива и Росица

вторник, 17 януари, 2012 @ 08:53
Лора Спиридонова

Проф. д-р Весела Гюрова: научна дейност (от 2006 г. до 2012 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 06:39
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

 • Гюрова, В. Педагогически технологии на игрово взаимодействие, Веда- Словена Ж.Г., С., 2009 (хабилитационен труд).
 • Гюрова, В. Детската градина и детето – днес и утре (1-44), С., Фондация Просвета, 2009 (обучителн технология за екипна работа.на учителите в детската градина)
 • Гюрова, В. Детската градина и детето – днес и утре (1-68), С., Фондация Просвета, 2009 (обучителна технология за екипна работа на учителите в детската градина).
 • Гюрова, В. (в съавтроство) Детската градина и детето – днес и утре, С., Фондация Просвета, 2010 (обучителна технология за диагностика на постиженията на децата)
 • Гюрова, В. Игрова култура интеркултурен диалог в детството (187-205); Модели на игрово взаимодействие за възпитаване на интеркултурна толерантност (205-223), в „Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция-България”, Формат Вижън, Сдружение Предтечи, С., 2009.
 • Гюрова, В. Игрова култура интеркултурен диалог в детството (187-205); Модели на игрово взаимодействие за възпитаване на интеркултурна толерантност (205-223), в „Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция-България”, Наръчник за студенти, Сдружение Предтечи, С., 2009.
 • Гюрова, В. Модели на игрово взаимодействие за възпитаване на интеркултурна толерантност (99-123), Наръчник за студенти, „Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция-България”, Udulag University, Bursa, 2009.
 • Гюрова, В. Игрово-образователни технологии и ранночуждоезиково игрово взаимодействие (390-400), Педагогически функции на чуждоезиковото игрово взаимодействие (258-265), Игрова култура в условията на комуникация и общуване на немски език (302-347), Аспекти на включването на чуждоезиковото обучение в образователни програми ( в съавторство с Д. Гюров; 68-71), Говорна флексибилност и образователна стратегия ( в съавторство с Д. Гюров; 224-231), всички преиздадени в „Университетски курс по ранночуждоезиково обучение със съставители”, УИ, „Св. Кл.Охридски”, С., 2008.
 • Гюрова, В. Функции на детската градина и училището за учене през целия живот и качество на образователната институция (т.5;с.39-с.54); Интегриране на компетнциите на педагозите при реализиране на педагогическо взаимодействие с родители (т.6;с.54-с.64); Научни, процесуално-описателни и процесуално-действени аспекти на интерактивните технологии при работа с родителите (т.10;с.122-с.129); Модели на педагогическо взаимодействие с родители и интерактивни технологии на предучилищно възпитание (т.11;с.129-с.139), в книга „Модели на педагогическо взаимодействие „семейство-детска градина”, ( в съавторство с Д. Гюров, И. Колева и Р. Пенев), С., Просвета, 2008.
 • Гюрова, В. Игрова култура в условията на комуникация и общуване на немски език, (с.137-193), в „Проблеми на ранното чуждоезиково обучение – четвърта част (в съавторство), Faber, В.Търново, 2007.

Студии и статии:

 • Гюрова, В. Мултимедийна игрова система за интерактивно мобилно взаимодействие в детството. – сб. с материали от VI национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, с. 197-201, 21-23 април, 2013.
 • Гюрова, В. Игрово-образователно пространство и интерактивна среда като фактори за преодоляването на агресията в детството. - сборник с материали, том I, от Научно-практическа конференция на тема: „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, Шумен, 8 - 9 ноември 2012, 49-56.
 • Гюрова, В. Европейски приоритети и качество на образователната институция. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Гюрова, В. Качество на управлението на предучилищното образование. – сборник и CD с материали от Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012: http://dox.bg/files/dw?a=30bd8298c7
 • Гюрова, В. Детската градина – модел за позитивна образователна среда. – сб. с материали от V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, с. 13-16, 25-28 април, 2012.
 • Spiridonova, L., Stoyanova, M., Kozareva, V., Gyrova, V., Gyrov, D. Interactive Training in Pedagogical Competencies at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. - Journal of Preschool and Elementary School Education, 2012, 59-80: http://www.ignatianum.edu.pl/-page_1355.html
 • Гюрова, В., Б. Ангелов, М. Рачева, Т. Велинова. Игрово-образователното пространство като «отворена» среда за компетенциите на децата. - Годишно научно-методическо списание „Иновации в обучението и познавателното развитие“, бр. 2, 2011, Бургас.
 • Гюров, Д., Б. Ангелов, В. Козарева, Л. Малинова, Л. Спиридонова, Т. Велинова, М. Стоянова, В. Гюрова. Единната социално-педагогическа система „детска градина – начално училище“ в контекста на европейските образователни приоритети. - Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски” Факултет по Начална и Предучилищна Педагогика, под печат (2011).

 • Гюрова, В., Играта и игровата култура в образователната политика, Предучилищно възпитание, кн. 6/2011 г.

 • Spiridonova, L., M. Stoyanova, T. Velinova, D. Gyurov, V. Gyurova. Bulgarian Pre-school Features in European Educational Space. – Journal of Balkan Ecology, vol. 13, No 4, 2010, 417 – 422.

 • Гюрова, В. Интеркултурна компетентност и игрова култура.- сб. Педагогическа дейност в мултикултурна среда, Фабер, Велико Търново, 2010, 162 – 186.

 • Гюрова, В. Оценяване значението на игровите книги в помощ на подготвената среща на педагога. – Предучилищно възпитание, 8, 2009.

 • Гюрова, В. Игрова култура и европейски компетнеции в предучилищното образование, Годишник на СУ “Св. Кл.Охридски”, ФНПП, т.101, С. УИ “Св. Кл.Охридски”, 2008.

 • Гюрова, В. Оценяване на качеството на образователно-възпитателния процес в детската градина, Ловеч, ИК Сафо, 2008, (215-219).

 • Гюрова, В. Концепция за откриване на учебно-експериментална база лицей с детска градина при СУ „св. Кл. Охридски”, Сб. 120 години СУ „Св. Кл. Охридски”, С. 2008, (37-43).

 • Гюрова, В. Игрова култура и европейски компетенции в придружената от педагога игра. – Предучилищно възпитание, 6, 2008, с. 12.

 • Гюрова, В. Концепция за откриването на учебно-експериментална база Лицей с детска градина при СУ „Св. Климент Охридски“ – Предучилищно възпитание, 9, 2008, с. 14.
 • Гюрова, В. Игрова култура и конструктивистично игрово взаимодействие в съвременното образователно прастранство, Сб. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България, С., СУ “Св. Кл. Охридски”, 2007, (97-103).

 • Гюрова, В. (в съавторство с Ш. Сербес, Турция), Подвижната игра като средство за разбиране и съпреживяване, Сб. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България, С., СУ “Св. Кл. Охридски”, 2007, (103-107).

 • Гюрова, В. Игрова култура и нейната анимация в игрово-образователното пространство на ХХІ век. – Предучилищно възпитание, 3, 2007.

 • Гюрова, В. Модулна система за проучване на игровата култура на 5-7 годишните деца. - Годишник на СУ “Св. Кл.Охридски”, ФНПП, Т. 99-100, С., УИ “Св. Кл. Охридски”, 2006.

 • Гюрова, В. Игрово взаимодействие и качество на процесуално ориентирано образование чрез интеракция, Сб. Подготовката на учители и на социални педагози в навечерието на европейската интеграция, СУ „Св. Кл. Охридски”, С., 2006, (85-60).

Учебници и учебни пособия:

 • Гюрова, В. Педагогически технологии на игрово взаимодействие, Веда- Словена -Ж.Г., София 2002-2011 (преизд).
 • Гюрова, В. (в съавторство с Л. Витанов) Със Свети и Фарчо на път, Книга за подготвителна група по безопасност на движението по пътищата (с методика за работа на учители), Рива, 2008-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В. Програмна система “Ръка за ръка” (в съавт. с Ир.Колева, Л.Витанов, Д. Гюров), С., Просвета, 2003 (преизд.2004 – 2011).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, Книга за подготвителна група в детската градина и в училище, образователно направление Природен свят – „ Слънце, здравей” (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 2009-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, Книга за подготвителна група в детската градина и в училище, образователно направление Социален свят – „Да бъдем приятели” (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 2009-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В., Л. Спиридонова, Моята безопасност, Книга за деца от подготвителна група/клас по Програма за бедствия, аварии и катастрофи на МОМН, С., Просвета 2006-2011 (преиздадена)
 • Гюрова, В., Л. Витанов, Със Свети и Фарчо на път, Книга за подготвителна група/клас, Програма за Безопасно движение попътищата на МОМН, С., Изд.«Рива», 2006 – 2011 (преиздадена)
 • Гюрова, В. Книга за учителя, за подготвителната група в детската градина, Направление “Игрова култура и пресъздаване”, С., Просвета, 2003 (преизд.2003-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя, за предучилищна група в детската градина – 4–5-годишни, Направление “Игрова култура и пресъздаване” , С., Просвета, 2004 (преизд.2004-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя, за предучилищна група в детската градина – 3–4-годишни, Направление “Игрова култура и пресъздаване” , С., Просвета, 2004 (преизд.2004-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя, за предучилищна група в детската градина – 5–6-годишни, Направление “Игрова култура и пресъздаване”, С., Просвета, 2006, (преизд.2006-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя за диагностика на училищната зрелост и готовността на детето за училище, Направление “Игрова култура и пресъздаване”, С., Просвета, 2004 (преизд.2004-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя, за яслена и предучилищна група в детската градина – 2–3-годишни (в съавторство с Л. Пенева), С., Просвета, 2005 (преизд.2005-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина – 4–5-годишни, Направление “Социален свят”, Направление “Природен свят” (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 2004 (преизд.2004-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина – 3–4-годишни, Направление “Социален свят”, Направление “Природен свят” (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 2005 (преизд.2005-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина – 5–6-годишни, Направление “Социален свят”, Направление “Природен свят” (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 2006 (преизд.2006-2011).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, Книжка за подготвителна група в детската градина и в училище, „Слънце, здравей”, направление Природен свят, (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 209-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, Книжка за подготвителна група в детската градина и в училище, „Да бъдем приятели”, направление Социален свят, (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 2009-2011(преиздадена).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, книжка за трета група в детската градина, Знам и мога – диагностични задачи (в съавторство с. И. Колева, Т. Велинова), С. Просвета, 2009-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, книжка за втора група в детската градина, Знам и мога – диагностични задачи (в съавторство с. И. Колева, Т. Велинова), С. Просвета, 2009-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, книжка за трета група в детската градина, Знам и мога – диагностични задачи (в съавторство с. И. Колева, Т. Велинова), С. Просвета, 2009-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В. “Весели игри” Книжка за подготвителна група в детската градина и училище по направление Игрова култура, Просвета, С., 2006 – 2011 г. преизд. (съавторство с Л. Витанов).
 • Гюрова, В. “Весели игри” Книжка за предучилищна група в детската градина 5 –6-годишни по направление Игрова култура, Просвета, С., 2006 – 2009 г. преизд.(съавторство с Л. Витанов).
 • Гюрова, В. “Весели игри” Книжка за предучилищна група в детската градина 4 –5-годишни по направление Игрова култура, Просвета, С., 2006 – 2011 г. преизд.(съавторство с Л. Витанов).
 • Гюрова, В. “Весели игри” Книжка за предучилищна група в детската градина 3 – 4-годишни по направление Игрова култура, Просвета, С., 2006 – 2011 г. преизд.(съавторство с Л. Витанов).
 • Гюрова, В. “Слънчице, изгрей!”, Книжка за подготвителна група в детската градина и в училище по направление Природен свят, Просвета, С., 2006 – 2011г. преизд. (съавторство с Д. Гюров).
 • Гюрова, В. “Здравейте приятели!”, Книжка за подготвителна група в детската градина и в училище по направление Социален свят, Просвета, С., 2006 – 2011 г. преизд. (съавторство с Д. Гюров).

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Гюрова, В. Четвърта есенна международна конференция на ФНПП, СУ “ Св. Климент Охридски”: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. Китен, 2006.
 • Гюрова, В. Пета есенна международна конференция на ФНПП, СУ “ Св. Климент Охридски”: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. Китен, 2007.
 • Гюрова, В. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 25-27 август 2010.

 • Гюрова, В. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 28-31 август, 2011.
 • Гюрова, В. Четвърта национална конференция по предучилищно възпитание – Стара Загора, 31 март – 2 април 2011.
 • Гюрова, В. Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, София, юни 2011.
 • Гюрова, В. Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Гюрова, В. V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, 2012.
 • Гюрова, В. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012.
 • Гюрова, В. Научно-практическа конференция на тема: „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, Шумен, 8 - 9 ноември 2012.
 • Гюрова, В. VI национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 21-23 април, 2013.

Международни конференции:

 • Гюрова, В. Interactive trainings for pedagogical competence in St. Kliment Ohridski University – First International Philosophy Congress “Liberty, Equality and Fraternity”, Bursa, Turkey, 2010.

 • Гюрова, В. Communication, Innovation and New Methods in Foreign Language Teaching.” International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University, Sofia, 14 Sept., 2009.
 • Гюрова, В. Първи международен обучителен семинар по предучилищно образование: Университет „Трети март” – Чанаккале, Турция и СУ „Св. Кл. Охридски”, ФНПП, 20-23 май 2007.

Гюрова, В. Научен ръководител на докторанти, защитили в периода 2006-2011

 • Лора Спиридонова – докорант на СУ „Св.Кл. Охридски”

 • Петя Конакчиева – докторант на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”

Гюрова, В. Брой на рецензии в перида 2006-2011:

 • официален рецензент на хабилитационнен труд на проф. Д-р Елена Георгиева, БУ «Асен Златаров», 2006

 • официален рецензент на хабилитация на проф.д-р Е. Георгиева в СНС по Педагогика
 • официален рецензент Рецент на Конкурс за доцент в СНС по Педагока за нуждите на ВТУ на д-р София Дерменджиева и доц. Д-р Йорданка Факирска (2010)

 • член на жури за конкурс за доцент с кандидат Красимира Димитрова, БУ «Асен Златаров», 2011

Редакционни колегии: сп. Предучилищно възпитание

Справка за цитиранията (2006-2011):

І. Цитирания на проф. д-р Весела Гюрова от хабилитирани преподаватели.

 • Гюрова В., Педагогически технологии на игрово взаимодествие “Веда-Словена – ЖГ”,С.,2000. цитиран труд от доц., д-р Иванов, С., Още за понятието “Игрова култура”, Сп. “Дом, дете, детска градина”,бр.1/2007г.,стр.10-14 – на стр. 11
 • Гюрова В., Педагогически технологии на игрово взаимодествие “Веда-Словена – ЖГ”,С.,2000. цитиран труд от проф. д-р Георгиева, Е., в книгата й “Актуални проблеми на предучилищната подготовка”, БУ, “Асен Златаров” 2006, в с.151 в текст и с. 154 в литературен показалец.

 • Гюрова В., Програма за възпитание на детето от две до седем години (в съавторство с Русинова, Е, Гюров.Д., Баева, М., )цитиран труд от проф. д-р Георгиева, Е., в книгата й “Актуални проблеми на предучилищната подготовка”, БУ, “Асен Златаров” 2006 с. 29-35 представяне на модела на програмата, цели и принципи.

 • Гюрова В., Програма за възпитание на детето от две до седем години (в съавторство с Русинова, Е, Гюров.Д., Баева, М., ) цитиран труд от проф. д-р Георгиева, Е., в книгата й “Актуални проблеми на предучилищната подготовка”, БУ, “Асен Златаров” 2006 с. 13, с.22, с.47 в позовавания на литература.

 • Гюрова В., Теоретичен модел на педагогическо взаимодействие (в съавторство с Русинова, Е, Гюров.Д., Баева, М., Велинова, В. и др.), С., УИ, Кл.Охридски”,Т.86, цитиран труд от проф. д-р Георгиева, Е., в книгата й “Актуални проблеми на предучилищната подготовка”, БУ, “Асен Златаров”, 2006 с. 66 в позовавания на литература.

ІІ. Цитирани публикации на проф. д-р Весела Гюрова от докторанти и асистенти.

 • Гюрова, В. Игровата култура и нейната анимация в игрово-обрлазователното пространство на ХХ1 век, сп. Предучилищно възпитание кн.3/07, цитирано литература на книга от автор Витанова, Н., Дидактическа анимация, Университетско издателство, “Епископ Константин Преславски”, Шумен 2008

ІІІ. Цитиран автор – проф. д-р Весела Гюрова от автори на статии в сп. Предучилищно въпитание”.

 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Стоянова, Д. – За повишаване на социалната образованост на децата от ДОВДЛРГ – кн. 1/06 г., с. 33
 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Илиева, В. – За здравното възпитание на децата – кн. 4/06 г., с. 58

 • В. Гюрова и Л. Пенева, Книга за учителя за яслена и предучилищна група в детската градина, “Програмна система Ръка за ръка”, в публикация на Радоева, Св., Я. Петрова - Адаптацията на децата при постъпването им в детско заведение – кн. 8/06 г., с. 31
 • В. Гюрова и Л. Пенева, Книга за детето, “Играя и раста”, “Програмна система Ръка за ръка”, в публикация на Радоева, Св., Я. Петрова - Адаптацията на децата при постъпването им в детско заведение – кн. 8/06 г., с. 31
 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Манолова, В. – Музикалното възпитание в детската градина – предизвикателства и перспективи – кн. 9/06 г., с. 7

 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Симеонова, Т. – Музикалното изкуство в празниците и развлеченията – кн. 4/07 г., с. 38

 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Кьосева, Цв. – Емоционално развитие на деца, лишени от родителски грижи – кн. 5/07 г., с. 37

 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Дончева, Д., М. Атанасова, Ив. Ставрева - Идеи за работа по математика в подготвителната група – кн. 5/07 г., с. 40

 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Лукова, В. – За подбора и назначаването на предучилищните кадри – кн. 8/07 г., с. 35
 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Дончева, Ю. - Дидактични игри по математика – кн. 3/08 г., с.17
 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Делчева, Т., П. Проданова – Педагогически модел за правно образование – кн. 4/08 г., с. 10

 • В Гюрова – статията „Игрово-образователни средства за детско творчество“ в сп. „Предучилищно възпитание“, бр. 6-7, 2003 в публикация на г.Хинкова, Л. – За денталната култура на децата – кн. 5/08 г., с. 29 (цитирана е)
 • В. Гюрова, Книга за учителя, Образователна направление “Игрова кулутра и пресъздаване”, Програмна система “Ръка за ръка”, С. Просвета, 2003, в публикация на Дамянова, Й., М. Петрова - Игрова култура и европейски компетенции в предучилищното образование чрез придружената от педагога игра – кн. 6/08 г., с. 31
 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Димова, М. – Игрите и формирането на граждански права и отговорности при децата – кн. 6/08 г., с. 35
 • 72. В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Гоцова, Е., Д. Нешкова – Педагогическото взаимодействие за иновативните образователни стратегии – кн. 6/08 г., с. 38 75. В съавт. В.Гюрова и др. Програмна система “Ръка за ръка”, Книга за учителя за подготвителна група/клас, изд. Просвета, С., 2003, в публикация на Спиродонова, Л. – Система от игрови ситуации за възпитаване на емоционална отзивчивост – кн. 2/2009 г., с. 37

 • В. Гюрова, монография, Педагогически технологии на игрово взаимодействие, изд. Веда-Словена, С. 2000, в публикация на Спиродонова, Л. – Система от игрови ситуации за възпитаване на емоционална отзивчивост – кн. 2/2009 г., с. 37

 • В. Гюрова, Игрова култура и европейски компетенции в предучилищното образование чрез придружената от педагога игра, сп. Предучилищно възпитание, бр. 6, 2008 г., в публикация на Спиродонова, Л. – Система от игрови ситуации за възпитаване на емоционална отзивчивост – кн. 2/2009 г., с. 37

КНИГИ ОТ ПРОФ. Д-Р ВЕСЕЛА ГЮРОВА, РЕЦЕНЗИРАНИ В СП. „ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ“

 • Книжка за игри със Свети и Фарчо – рецензия от Е. Стоева, бр. 4, 2008 г., на II кор.

Одобрени проекти:

 • Гюрова, В. Член на научния колектив по изследователски проект на тема: Единната социално-педагогическа система „детска градина – начално училище“ в контекста на европейските образователни приоритети, ръководител проф. Д. Гюров, СУ „Св. Климент Охридски“, 2010.

 • Гюрова, В. Член на научния колектив по изследователски проект на тема: Педагогическото взаимодействие – систематизиране на критерии за наблюдение на модели по образователни направления, ръководител проф. Д. Гюров, СУ „Св. Климент Охридски“, 2011.

 • Гюрова, В. „Повишаване на квалификацията на учители и медиатори от община Пещера за педагогическа дейност в мултикултурна среда“, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 2007 – 2013.

Творчески, художествени и други изяви: