ОНЛАЙН СПИСАНИЕ

Преглеждате архива на категория „гл. ас. д-р Магдалена Стоянова“.

Календар

септември 2020
П В С Ч П С Н
« ное    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Скорошни коментари

Архив на категория „гл. ас. д-р Магдалена Стоянова“

Ас. д-р Магдалена Стоянова: научна дейност (до 2012 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 08:52
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Студии и статии:

 • Стоянова, М. Динамика на педагогическото взаимодействие през погледа на педагога. – сб. с материали от VI Национална конференция по предучилищно образование, 21 – 23 април, 2013, с. 52-56.
 • Стоянова, М. Педагогически модел за разрешаване на противоречия в поведението на детето от предучилищна възраст. - Годишник на Софийския Университет, изд. СУ “Св. Климент Охридски”, Годишник на Факултет по Начална и Предучилищна Педагогика, 2012 (под печат).
 • Стоянова, М. Апробиране на модел на социално-ориентирано поведение и превенция на агресивни прояви в предучилищните институции. - сборник с материали, том I, от Научно-практическа конференция на тема: „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, Шумен, 8 - 9 ноември 2012, 73-80.
 • Стоянова, М. Педагогически модел за разрешаване на противоречия в поведението на детето от предучилищна възраст. сборник и CD с материали от Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012: http://dox.bg/files/dw?a=30bd8298c7
 • Стоянова, М. Интерактивни форми за промяна на насочеността на децата при ориентиране в света. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Spiridonova, L., Stoyanova, M., Kozareva, V., Gyrova, V., Gyrov, D. Interactive Training in Pedagogical Competencies at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. - Journal of Preschool and Elementary School Education, 2012, 59-80: http://www.ignatianum.edu.pl/-page_1355.html
 • Стоянова М., Иновативни технологии в подготвителна група/клас. – сб. с материали от V Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, с. 223-226, Велико Търново, 2012.
 • Стоянова М., Модели за приобщаващ игров тренинг за деца и родители. – Годишно научно-методическо списание „Иновации в обучението и познавателното развитие“, бр. 2, 2011, Бургас, 45-48.
 • Стоянова М., Ролята на детската градина за проиобщаване към семейните традиции в детството, сп. Предучилищно възпитание, бр. 5/2011
 • Стоянова М., Модели за приобщаващ игров тренинг за деца и родители, сп. Предучилищно възпитание, бр. 6/2011
 • Стоянова М., Модели за овладяване на картината за света и компетенции за учене в подготвителна група, в сб. с материали от ІV национална конференция в Стара Загора – 2011 г.
 • Гюров, Д., Б. Ангелов, В. Козарева, Л. Малинова, Л. Спиридонова, Т. Велинова, М. Стоянова, В. Гюрова. (в колективна студия), „Разрешаване на противоречия при усъвършенстване на интегративни междупредметни връзки“ в студия „Единната социално-педагогическа система „детска градина – начално училище“ в контекста на европейските образователни приоритети. – Годишник на Софийския Университет, изд. СУ “Св. Климент Охридски”, Годишник на Факултет по Начална и Предучилищна Педагогика, 2011 (под печат)
 • Стоянова М., (в съавторство с Р. Пенев и др. в колективна студия), «Усъвършенстване на познавателния опит при прехода детска градина-първи клас чрез междупредметни връзки“, и „Анализ на резултатите за развитие на противоречията при усъвършенстване на опита при междупредметни връзки“, в студия „Вербалната агресия в предучилищна възраст, Количествени качествени характеристики и специфики», Годишник на СУ, ФНПП, том 103, 2010.
 • Spiridonova, L., M. Stoyanova, T. Velinova, D. Gyurov, V. Gyurova. Bulgarian Pre-school Features in European Educational Space. – Journal of Balkan Ecology, vol. 13, No 4, 2010, 417 – 422.

 • Стоянова М., Противоречивите ситуации при прехода „детска градина – първи клас“- Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 1, Бургас, 2010.

 • Стоянова М., Образователни технологии и противоречиви ситуации при ориентирането в социалния свят, Благоевград, 2010.

 • Стоянова, М., Европейските ценности в образованието и мисията на детската градина и началното училище, в Сб. с материали „Водим бъдещето за ръка» от Първа национална среща по предучилищно възпитание и подготовка, Ловеч, ИК Сафо, 2008.

 • Стоянова, М., Проблемноориентирано обучение чрез СИП за осъзнаване на устойчивия живот в началното училище. – сб. „Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика, София, 2007.

Учебници и учебни пособия:

 • Стоянова М. (в съавторство), “ Здравейте приятели!“, Книга за детето за предучилищна група в детската градина – 5 – 6-годишни, образователно направление „Социален свят“, изд. Просвета, С. 2006-2011 (преиздадено).
 • Стоянова М. (в съавторство), Книга за учителя, за предучилищна група в детската градина – 5 – 6-годишни, Направление, “Социален свят”, изд. Просвета, С., 2006-2011 (преиздадено).

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Стоянова, М. VI Национална конференция по предучилищно образование, 21 – 23 април, 2013.
 • Стоянова, М. Научно-практическа конференция на тема: „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, Шумен, 8 - 9 ноември 2012.
 • Стоянова, М. Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Стоянова, М. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012.
 • Стоянова, М. V Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, Велико Търново, 2012.
 • Стоянова, М., Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, юни 2011, София.
 • Стоянова, М. научно съобщение, научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 28-31 август, 2011, Бургас.
 • Стоянова, М. научно съобщение, Четвърта национална конференция по предучилищно възпитание – Стара Загора, 31 март – 2 април 2011.
 • Стоянова, М., научно съобщение, Юбилейна научна конференция „Съвременното образование – мисия и визии“, Благоевград, 2010.
 • Стоянова, М., научно съобщение, „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 2010.
 • Стоянова, М., научно съобщение, Научна конференция „Иновации в подготовката на кадри за социална работа“, Стара Загора, 2010.
 • Стоянова, М., научно съобщение, Водим бъдещето за ръка, Първа национална среща по предучилищно възпитание и подготовка, Ловеч, ИК Сафо, 2008.
 • Стоянова, М., научно съобщение, Пета есенна научна конференция на ФНПП, 05 – 08 септември, 2007.

Международни конференции:

 • Стоянова, М., Communication, Innovation and New Methods in Foreign Language Teaching.” International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University, Sofia, 14 Sept., 2009.

  Одобрени проекти:

 • Стоянова, М., Член на научния колектив по изследователски проект на тема: Превенция на рискове и опасности в подготвителна група/клас, ръководител проф. Д. Гюров, СУ „Св. Климент Охридски“, 2012.

 • Стоянова, М., Член на научен колектив по Проект по „Разработване на система за оценяване на качеството на средното образование“, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Европейски социален фонд , координатор на групата д-р Надежда Райчева, 2011.

 • Стоянова, М., Член на научния колектив по изследователски проект на тема: Педагогическото взаимодействие – систематизиране на критерии за наблюдение на модели по образователни направления, ръководител проф. Д. Гюров, СУ „Св. Климент Охридски“, 2011.

 • Стоянова, М., Член на научния колектив по изследователски проект на тема: Единната социално-педагогическа система „детска градина – начално училище“ в контекста на европейските образователни приоритети, ръководител проф. Д. Гюров, СУ „Св. Климент Охридски“, 2010.

Творчески, художествени и други изяви: