ОНЛАЙН СПИСАНИЕ

Преглеждате архива на категория „ас. Светослав Кодинов“.

Календар

септември 2020
П В С Ч П С Н
« ное    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Скорошни коментари

Архив на категория „ас. Светослав Кодинов“

Проф. д-р Димитър Гюров: научна дейност (от 2006 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 06:16
Лора Спиридонова

img_1577_600x800

ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

 • Гюров, Д., Педагогическото взаимодействие, иновационен модел за изграждане на единна социално-педагогическа система “детска градина – начално училище”, Университетска библиотека, № 462, Изд. СУ “Св.Кл.Охридски”, хабилитационен труд 2006-2011 (преиздаден).
 • Гюров, Д.. (в съавтроство) Детската градина и детето – днес и утре, С., Фондация Просвета, 2010 (обучителна технология за диагностика на постиженията на децата)
 • Гюров, Д. Педагогика на взаимодействието “дете – среда”. С., Веда Словена – ЖГ, 2003 – 2011 (преиздаван).
 • Гюров, Д. Аспекти на включването на чуждоезиковото обучение в образователни програми ( в съавторство с В. Гюрова; 68-71), Говорна флексибилност и образователна стратегия (в съавторство с В. Гюрова; 224-231), всички преиздадени в „Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение”, УИ „Св. Кл.Охридски”, С., 2008.
 • Гюров, Д. Въведение (7-11), Интеркултурното взаимодействие в детството като прироритет на европейското предучилищно образование (153-170), Социалната иприродна среда – център за интеркултурно взаимодействие (170-187) в Наръчник за преподаватели – „Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция-България”, Формат Вижън, Сдружение Предтечи, С., 2009.
 • Гюров, Д. Социалната и природна среда – център за интеркултурно взаимодействие (123-145), в „Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция-България”, Udulag University, Bursa, 2009.
 • Гюров, Д. Същност, цели и принципи на ученето през целия живот (5-9), Стратегическа рамка на европейската комисия за ученето през целия живот, българската стратегия за учене през целия живот и мястото на предучилищното образование (9-17), Предучилищните заведения от обучаващи към учещи организации; публично-частно партньорство за реализиране на стратегическите цели и приоритети (17-26), Образованието и съвременната картина на европейската интеграция и прироритети на социално-педагогическата система „семейство-детска градина” (26-39), в книга „Модели на педагогическо взаимодействие „семейство-детска градина”, (в съавторство с В. Гюрова, И. Колева и Р. Пенев), С., Просвета, 2008.
 • Гюров, Д. Чуждоезиковотообразователно пространство – традиция и новаторство в условията на взаимодействието “дете – среда”, Сб. Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, В. Търново, Faber, 2006.

Студии и статии:

 • Гюров, Д. Предучилищното образование и неговите институционални приоритети за субектите. – сб. с материали от VI национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, с. 25-30, 21-23 април, 2013.
 • Гюров, Д. Традициии и иновации на предучиилщното образование – 130 години европейски път. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Spiridonova, L., Stoyanova, M., Kozareva, V., Gyrova, V., Gyrov, D. Interactive Training in Pedagogical Competencies at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. - Journal of Preschool and Elementary School Education, 2012, 59-80: http://www.ignatianum.edu.pl/-page_1355.html
 • Гюров, Д. Приоритети в образователната политика на предучилищните институции. – сборник и CD с материали от Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012: http://dox.bg/files/dw?a=30bd8298c7
 • Гюров, Д. 130 години предучилищно образование - традиции и иновации. – сб. с материали от V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, с. 22-25, 25-28 април, 2012.
 • Гюров, Д., Л. Ангелова, Г. Михайлова. Европейски приоритети за образователни стратегии и програми. – Годишно научно-методическо списание „Иновации в обучението и познавателното развитие“, бр. 2, 2011, Бургас.
 • Гюров, Д., Б. Ангелов, В. Козарева, Л. Малинова, Л. Спиридонова, Т. Велинова, М. Стоянова, В. Гюрова. Единната социално-педагогическа система „детска градина – начално училище“ в контекста на европейските образователни приоритети. – Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски” Факултет по Начална и Предучилищна Педагогика, 2011, (под печат).

 • Гюров, Д., Национална програма за предучилищно образование на МОМН – личностни и нституционални измерения за прогреса на обществото в 21 век. – Предучилищно възпитание, 1, 2011, с.2.

 • Гюров, Д., Европейски прироритети в университетското образование в България, Юбилеен сборник, ПУ „Паисий Хилендарски“, изд. ПУ, 2011 г.
 • Гюров, Д. Задължителната предучилищна подготовка в предучилищна група/клас – проблеми и приоритети в европейското образователно пространство. - Предучилищно възпитание, 7, 2010.
 • Гюров, Д., Референтни модели за европейско преучилищно образование. – сб. с материали от Четвърта национална конференция по предучилищно възпитание – Стара Загора, 31 март – 2 април 2011.
 • Гюров, Д. Задължителната предучилищна подготовка – състояние, проблеми и перспективи – Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 1, Бургас, 2010.
 • Spiridonova, L., M. Stoyanova, T. Velinova, D. Gyurov, V. Gyurova. Bulgarian Pre-school Features in European Educational Space. – Journal of Balkan Ecology, vol. 13, No 4, 2010, 417 – 422.
 • Гюров, Д., Проблеми на педагогическото взаимодействие в мултикултурна среда.- сб. Педагогическа дейност в мултикултурна среда, Фабер, Велико Търново, 2010, 65 – 108.
 • Гюров, Д., Историческото развитие на Алма Матер и на предучилищната педагогика като университетска теория и практика, Юбилеен сборник за 120 години СУ, Веда Словена, 2008.
 • Гюров, Д. Историческото развитие на Алма матер и на предучилищната педагогика като университетска теория и практика. – Предучилищно възпитание, 9, 2008, с.11.
 • Гюров, Д. 125 години предучилищно възпитание в България и съвременните тенденции в европейското образователно пространство. - Предучилищно възпитание, 1, 2008, с.2.
 • Гюров, Д. 55 години списание “Предучилищно възпитание” като фактор за утвърждаване на традициите и перспективите на предучилищното образование. – Предучилищно възпитание, 5, 2007.
 • Гюров, Д. Ориентирането в света – основа за самоутвърждаване и приобщаване към общочовешките ценности. – Предучилищно възпитание, 3, 2007, с.10.
 • 125 ПУВ в България – педагогически традиции и съвременни иновации – Предучилищно възпитание, 6, 2007, с. 4.
 • Гюров, Д. Съвременното ПУО в европейското пространство. – Предучилищно възпитание, 1, 2007, с. 4.
 • Гюров, Д. Изказване на среща разговор на тема „Проблеми и перспективи на педагогическата научна периодика“. – Предучилищно възпитание, 10, 2006, с.3.

Учебници и учебни пособия:

 • Гюров, Д. Програмна система “Ръка за ръка” (в съавторство с Ир. Колева, Л. Витанов, В. Гюрова), С., Просвета, 2003 (преизд.2003 – 2011).
 • Гюров, Д. Поредица „Ръка за ръка”, Книга за подготвителна група в детската градина и в училище, образователно направление Природен свят – „Слънце, здравей” (в съавторство с В. Гюрова), С., Просвета, 2009-2011(преиздадена).
 • Гюров, Д. Поредица „Ръка за ръка”, Книга за подготвителна група в детската градина и в училище, образователно направление Социален свят – „Да бъдем приятели” (в съавторство с В. Гюрова), С., Просвета, 2009- 2011 (преиздадена).
 • Гюров, Д. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина – 4–5-годишни, Направление “Социален свят”, Направление “Природен свят” (в съавторство с В. Гюрова), С., Просвета, 2004 (преизд.2004-2011).
 • Гюров, Д. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина – 3–4-годишни, Направление “Социален свят”, Направление “Природен свят” (в съавторство с В. Гюрова), С., Просвета, 2005 (преизд.2005-2011).
 • Гюров, Д. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина – 5–6-годишни, Направление “Социален свят”, Направление “Природен свят” (в съавторство с В. Гюрова), С., Просвета, 2006 (преизд.2006-2011).
 • Гюров, Д. Поредица „Ръка за ръка”, Книжка за подготвителна група в детската градина и в училище, „Слънце, здравей”, направление Природен свят, (в съавторство с В. Гюрова), С., Просвета, 2009-2011(преиздадена).
 • Гюров, Д. Поредица „Ръка за ръка”, Книжка за подготвителна група в детската градина и в училище, „Да бъдем приятели”, направление Социален свят, (в съавторство с В. Гюрова), С., Просвета, 2009-2011 (преиздадена).
 • Гюров, Д. “Слънчице, изгрей!”, Книжка за подготвителна група в детската градина и в училище по направление Природен свят, Просвета, С., 2006 – 2011 г. преизд. (съавторство с В. Гюрова).
 • Гюров, Д. “Здравейте приятели!”, Книжка за подготвителна група в детската градина и в училище по направление Социален свят, Просвета, С., 2006 – 2011 г. преизд. (съавторство с В. Гюрова).

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Гюров, Д. VI национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 21-23 април, 2013.
 • Гюров, Д. Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012 (пленарен доклад, отпечатан в сборник)
 • Гюров, Д. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012.
 • Гюров, Д. V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, 2012.
 • Гюров, Д. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ – 28-31 август, 2011, Бургас.
 • Гюров, Д. Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, София, юни 2011.
 • Гюров, Д. Четвърта национална конференция по предучилищно възпитание – Стара Загора, 31 март – 2 април 2011 (пленарен доклад, отпечатан в сборник).
 • Гюров, Д. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 25-27 август 2010 (научно съобщение, отпечатано в сборник).
 • Гюров, Д. Европейското пространство и предучилищното образование (пленарен доклад, отпечатан в сборник), Ловеч, ИК Сафо, 2008.
 • Гюров, Д. 125 години предучилищно възпитание в България – педагогически традиции и съвременни иновации, Национална научна конференция, Свищов, пленарен доклад в Сб. “125 г. Предучилищно възпитание”, ВТУ, В. Търново, 2007.
 • Гюров, Д. Предизвикателствата на съвремието ни и европейските измерения на качеството на средното образование (пленарен доклад), Сб. Предизвикателства на съвремието и качество на образованието, ШУ “Константин Преславски”, 2007.
 • Гюров, Д. 125 години предучилищно възпитание в България и съвремени тенденции в европейското образователно пространство (пленарен доклад), Сб. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България, СУ “Св. Кл. Охридски”, 2007.
 • Гюров, Д. Традиции и перспективи на предучилищното образование в България като визия за 21 век (пленарен доклад), Сб. Традиции и перспективи на предучилищното образование в 125-годишната му история, Враца, 2007.

Международни конференции:

 • Гюров, Д. Interactive trainings for pedagogical competence in St. Kliment Ohridski University – First International Philosophy Congress “Liberty, Equality and Fraternity”, Bursa, Turkey, 2010.

 • Гюров, Д. Communication, Innovation and New Methods in Foreign Language Teaching.” International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University, Sofia, 14 Sept., 2009.
 • Гюров, Д. Първи международен обучителен семинар по предучилищно образование: Университет „Трети март” – Чанаккале, Турция и СУ „Св. Кл. Охридски”, ФНПП, 20-23 май 2007.

Главен редактор на сп. Предучилищно възпитание

Ръководител на докторанти:

 • Вероника Козарева, 2010, СУ «Св.Кл.Охридски»
 • д-р Маргарита Миленова, 2006, СУ Св. Кл. Охридски»

 • доц. д-р София Каракехайова, 2006, ПУ «Паисий Хилендарски»

Гюров, Д. Рецензент:

 • проф. д-р Л. Малинова, на хабилитационен труд за професор в СУ, 2010

 • доц. д-р Л. Малинова, официален рецензент на конкурс за професор в СУ, 2010

  Одобрени проекти:

 • Гюров, Д. „Повишаване на квалификацията на учители и медиатори от община Пещера за педагогическа дейност в мултикултурна среда“, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 2007 – 2013.
 • Гюров, Д. (координатор) Качество и приоритети на висшето образование, Европейски проект (2008-2013) с участие на страни членки на ЕС.
 • Гюров, Д. (ръководител) Педагогическото взаимодействие – систематизиране на критерии за наблюдение на модели по образователни направления, 2011, НИС при СУ ”Св. Кл. Охридски”.
 • Гюров, Д. (ръководител) Единната социално-педагогическа система „детска градина – начално училище“ в контекста на европейските образователни приоритети, 2010, НИС при СУ ”Св. Кл. Охридски”.
 • Гюров, Д. (координатор) Участие в международен университетски проект: Мрежа за интеркултурен диалог и образование 2007/2009 (СУ „Св.Кл.Охридски”, Университета Удулаг в Бурса, Университета в Измит, Университета в Мугла, Р. Турция).
 • Гюров, Д. (ръководител) Превенция на рискове и опасности в подготвителна група/клас, 2012, НИС при СУ ”Св. Кл. Охридски”.

Творчески, художествени и други изяви:

Адрияна Качамачкова: „Пъстрокрили и блестящи“

понеделник, 4 юли, 2011 @ 10:29
Лора Спиридонова

ТЕМА:
Проект на ситуация по образователно направление
,,Природен свят”

ДИСЦИПЛИНА:
Педагогика на взаимодействието
дете – среда

ВЪЗЛОЖИЛ: проф. д-р Д. Гюров
ас. д-р Л. Спиридонава

ИЗПЪЛНИЛ: Адрияна Юлиянова Качамачкова
ПНУП, II курс Ф. №: 765

СПЕЦИАЛНОСТ: ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
СОФИЯ
2011

Тема: ,,Пъстрокрили и блестящи”

Възрастова група: III група (5-6 годишни)

Дата: 29. 03. 2011 год.

Образователно направление: Природен свят

Тематичен блок:
,, Пролетно пробуждане”

Образователни цели:
ориентиране в съществени признаци на природни обекти чрез тяхното сравняване;
диференциране на поведенчески прояви-начин на придвижване и хранене;
провокиране на любопитство и любознателност.

Очаквани резултати:
има динамични представи за основни части на тялото на познати насекоми – пеперуди и бръмбари;
описва поведенчески прояви на грижи на човека за растенията;
обяснява видими връзки – местност и окраска; форма и придвижване, форма и хранене;
наблюдава растежа и развитието на пеперуди, калинки и други бръмбари;
формулира въпроси и предложения за обекти;
обяснява начини на реагиране към обекти в природна местност.

Ключови идеи и представи:
цветна пъпка, листна пъпка, крила, коремче, гърди, пипала, майски бръмбар, копривна пеперуда, обикновена златка, бръмбар бегач, гъсеница, листна въшка.

Методи на педагогическо взаимодействие:
1.Информационно-познавателни (насоченост към значима информация и преобразуването й в личен опит чрез познавателни стратегии)
Беседа –първоначално ситуацията започна като беседа. Задавах въпроси на децата от типа: ,,Искали някой да ми посочи всички пеперудки на картинката? и т.н. Заедно обсъждахме какви са цветовете на пеперудите, кои какъв бръмбар е , с какво се храни листната въшка, като преди това помолих някои от децата да ми посочат коя е тя?(по-точно къде се намира на картинката). Така под формата на беседа обсъдихме с децата всички животинки, които бяха свързани с темата.
Демонстрация – за да може децата да придобият по-ясна представа, беше необходимо да обсъдим по-подробно частите на тялото, съответно на пеперудите и бръмбарите, по-точно те показваха с пръстче кои са крилата на бръмбарите, трябваше да посочат коремчето, краката и т.н.
2.Игрово-преобразуващи (преобразуване на личния опит чрез демонстриране на игрова култура)
Игра с правила (интелектуална”) първата игра, която им бях подготвила е под формата на пъзел – пъзела се състоеше от две части, едната картинка беше ,,бръмбар”(разрязан на четири части) и ,,пеперуда”, също разрязана на четири части. Децата бяха разделени на 7 групи, по 3 деца във всяка група, като предварително им бях дала възможност да си изтеглят имената на отборите. Децата трябваше по най-бързия начин да наредят пъзела, първите три най-бързи отбора получаваха награда – по един пъзел с ,,калинка”.
Игри с правила (подвижни) – втората игра, която бях подготвила като завършваща част на моята ситуация беше следната: на всяко дете закачих на вратлето (като медальон )или по една пеперуда или по едно цветенце. При сигнал (пляскане с ръце), всяка пеперуда трябваше да тича по ,,полянката”, търсейки своето цвете. При втори сигнал всяка пеперуда трябваше да застане при своето цвете, от същия цвят, а тези които сгрешат-изгарят.

Образователно ядро:
Животински свят
възприема и пресъздава чрез модели животни и техните части;
назовава и характеризира животни, според средата на обитаване;
разбира растежа и изменението на животни в близката среда;
осъзнава необходимостта от грижи за животните и правото им на живот;
сравнява и обяснява типични поведенчески реакции на животните в природните местности през сезона.

Ключови ядра от представи:
качественост – качествено сравняване на представи, признаци и свойства на достъпни предмети
( сравняване на основните части на тялото на пеперудите и бръмбарите);
относителност – осъзнаване на прояви на живот в природния свят – раждане, растеж, развитие;
(стадиите през които преминава пеперудата по време на своето развитие);
променливост – оценяване и осъзнаване на процеси, като се отчита тяхното начало и край в природната среда (живота на насекомите);
хуманност – проява на отзивчивост и отстояване на правото на живот на природните обекти (в по-частен случаи – насекомите).

Вид на ситуацията:
Обучаваща
Игрово-познавателна

Тематични функции:
1.Тематични функции на равнище идентифициране
Информационна – фокусиране на вниманието при разпознаване на различните видове насекоми и техните части на тялото
Афективна – възприемчивостта се съчетава с отзивчивостта – изразяване и споделяне на емоции
2. Тематични функции на равнище апробиране:
Регулираща функция на емпирично равнище – сетивно равнище, игрово-преобразуващи методи, участие в ръкотворна дейност, преодоляване на пасивността
Регулираща функция на рефлексивно равнище – стимулиране на екипа или групата; осъзнаване на връзките в обективния свят и интерпретирането им в индивидуален и групов план, провокиране на мислене и креативност

Параметри за реализиране на ситуацията:
След като подредихме масичките под формата на буквата ,,П“, всички деца си заеха местата.
Преди да започнем работата по тетрадката, реших да си поговорим и всяко дете да сподели по някое преживяване в природата свързано с пеперуди, калинки или бръмбари. Всички деца се развълнуваха изключително много, всяко изявяваше желание да сподели например как си е играло в парка и изведнъж пред него са се появили много и най-различни видове пеперудки, как почти на всяко цветенце във парка е имало по една калинка, която щом са се доближили до нея тя е излитала на някъде и т.н. Разбира се когато станеше на въпрос за бръмбарите всички момичета започваха да повтарят, че ги е страх от тях, че не искат да се доближат до тях и т.н.
След като всяко детенце сподели по някое преживяване с тези насекоми, реших, че е време вече да преминем към работата с тетрадките (предварително бях отворила тетрадките на съответната страничка, за да не губим време им ги раздадохме двете с г-жа Пъшева).
Когато попитах кои иска да ми каже колко пеперудки вижда на картинката, всички деца изявиха желание, като цяло тази тема и беше доста интересна.
Така заедно преброихме пеперудките, след това ги попитах дали някое дете не знае как се казва най-голямата пеперуда, която се намира в горния десен ъгъл на страничката? Но както и очаквах те не знаеха, за това започнах да им обяснявам, че тази пеперуда се казва – пауново око, че тя е много красива и че се среща много често. Тогава ги попитах дали са виждали точно този вид пеперуда и както очаквах те отговориха – Да, разбира се без да се замислят!
Като цяло децата бяха доста развълнувани, всяко дете искаше да сподели по някое преживяване и дори в повечето случай не се изчакваха, за да се доизкажат, но след като всички споделиха своите преживявания се поуспокоиха, тогава преминахме към обсъждането другите животинки. След това им зададох следния въпрос(почти под формата на гатанка):,,Какво е това мъничко, червеничко с черни точици?”, разбира се както очаквах повечето дечица ми отговориха почти веднага на въпроса, като започнаха всички заедно да казват, че това е КАЛИНКА. Тогава им казах всяко едно от тях да ми посочи с пръстче къде е изобразена калинката на картината и отново както очаквах всички деца се справиха отлично и с тази задача.
Тогава едно от момчетата каза, че на картинката има и три бръмбара, тогава аз го попитах дали знае как се казват тези бръмбари, но очевидно с този въпрос доста го затрудних и заради това реших да му подскажа (за средния бръмбар, посочвайки го с пръст), че този бръмбара се среща най-често през месец Май и заради това се казва: Май…ски… и детето довърши бръмбар.
След това се обърнах към всички дечица, питайки ги какво виждат в средата на картинката, как се нарича това животинче? Тогава настъпи пълна тишина в стаята! Децата очевидно не можеха да се сетят как се наричаше това животинче и аз трябваше да им подскажа отново, че тя (листната въшка) е малка, зелена, че живее само по дърветата, по-специално по листата на дърветата, че тя се храни с тях и накрая, че тя по-скоро уврежда, а не помага на дървото да се разлиства свободно. Въпреки, че им описах подробно как изглежда листната въшка, те не можеха да се сетят как се казва, тогава аз им казах, че това малко нещо което се храни с листата на дърветата се нарича – листна въшка, след това казах на всяко дете да я посочи с пръстче.
Тогава едно от децата каза, че иска да обясни за гъсеничките, които се намират най-отдолу на страничката. То започна да разказва, че гъсеничките са едни малки животинки с много крачета, че се движат по тревата и по дърветата, че е виждало гъсенички с различни цветове, но в повечето случаи са били зелени на цвят. Докато това дете разказваше за гъсеничките някои от децата го слушаха с голям интерес. Тогава го попитах дали намира някаква прилика между гъсеничката и красивата пеперуда? Изведнъж всички деца отговориха, че те не са еднакви, че пеперудата е много по-красива и …. Тогава аз им казах, че преди да се превърне в такова приказно красиво същество пеперудата е била гъсеничка, това учуди всички деца, но след като им обясних – как яйцето се превръща в гъсеничка, а то в какавида и накрая се появява красивата пеперуда. Докато разказвах през какви етапи преминава по време на своето развитие пеперудата им показвах картинки със снимка за всеки етап.
След като свършихме с работата по тетрадките им бях подготвила две игри.
Първата игра представляваше т.н. ,,пъзел” .Първо разделих децата на седем групи, по три деца във всяка група (така като бяха седнали). Върху седем листчета бях написала имената на всеки отбор пример: Отбор:Пеперуда, Отбор:Майски бръмбар и т.н. и дадох възможност на всеки отбор да си изтегли листче с името. След това на всеки отбор дадох по един джоб, в който беше пъзела, а самия пъзел се състоеше от две картинки, едната на пеперуда, а другата на бръмбар, като и двете картинки бяха разрязани на четири части и разбъркани в джоба. След като раздадох ,,пъзела” на всеки отбор им обясних, че това е състезание за бързина и които го нареди по най-бързия начин печели! При подаване от мен на сигнала СТАРТ всички отбори трябва да си извадят пъзела и да го наредят много бързо.
Както и очаквах повечето отбори се справиха много бързо! За награда на първите три отбора им дадох по още един ,, пъзел – Калинка”(също картинка на калинка, разрязана на четири части), с които също се справиха много бързо.
За накрая им бях подготвила една игра за раздвижване, като награда за добрата работа.
А играта беше следната: на вратлето на всяко момиче и момче закачих или по една пеперудка или по едно цветенце, като цвета на всяка пеперуда съответстваше на цвета на определено цвете т.е. червена пеперуда – червено цвете. Правилата на играта бяха следните: всяко цвете трябваше да застане на определено място, без да мърда (защото цветята не се движат), през това време след като съм казала старт на играта всички пеперуди трябва да започнат да летят из полето и да търсят цветето със същия цвят, но без да спират до него, докато не съм казала: ,,Всяка пеперуда при своето цвете”, при този сигнал всички пеперудки трябва да са си намерили цветята, а тази която не е – изгаря. Този сюжет се повтаря докато остане само една пеперуда победителка и едно цветенце.
През цялото време на играта децата доста се забавляваха, в края на ситуацията мисля, че бяха вече доста поизморени, но не съвсем без сили………..snimka2_448x336snimka1_336x448

Капка Мартинска: „Езикът на животните“

понеделник, 4 юли, 2011 @ 10:04
Лора Спиридонова

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
България; София 1574
Бул. „Шипченски проход“ №69 А
тел. 02 872 08 93, факс 00359 2 / 872 23 21
www.fnpp.uni-sofia.bg

SOFIA UNIVERSITY
ST. KLIMENT OHRIDSKI
FACULTY OF PRIMARY AND PRE-SHOOL EDUCATION
1574, Sofia, Bulgaria 1574
Shipchenski prohod Bd. №69 A
tel. 02 872 08 93; fax 00359 2/ 872 23 21
www.fnpp.uni-sofia.bg

ПЛАН НА ПРОВЕДЕНА СИТУАЦИЯ

по дисциплината: „ Педагогика на взаимодействието дете-среда”

Изготвил: Капка Мартинска, ф.н. 769
ПНУП, II курс

Тема: „Езикът на животните” – проведена на 29.03.2011г.
1.Група: втора – „Патиланци”
2.Образователно направление: „Природен свят”
3.Тематичен блок: Природни чудеса
4.Образователни цели:
възприемане на животни и измененията на поведенческите им прояви през сезона (пролет);
сравняване на животните;
моделиране на основните части на животните и тяхната структура;
осмисляне на грижите на човека за живота на животните през сезона.
5.Очаквани резултати:
детето има конкретни представи за познати домашни и диви животни;
може да диференцира животните според частите на тялото им;
асоциира представи за поведенческите реакции на животните през сезона в резултат на наблюдаването им;
може да довършва модели за основните части и признаци на животните
6.Ключови идеи и представи: грижи, признаци, връзка, тяло (глава,крака,опашка,крила и пр.).
7.Методи на педагогическо взаимодействие:
а) практико – изпробващи методи
– предметно – схематично моделиране – модалната схема на животните – знаците за изображенията им, която е в книжката на стр.26
– нагледно – моделиране – оцветяване на „овцата” в книжката
б) информационно – познавателни
– беседа: задаване на въпроси. Пример: „Какви животни познавате”, „С какво се хранят?”, въпроси относно частите на тялото им.
в) игрово – преобразуващи
– игри за отгатване ( Играта „Познай животното” – едно дете, което описва животно, намислено от него, а останалите трябва да познаят кое е това животно.)
8.Образователно ядро: животински свят
10.Ключови ядра от представи:
– качественост – откриване на прилики и разлики между животните
– причинност – промените, които настъпват при животните
11. Вид ситуация:
– регламентирана – обучаваща
12. Тематични функции:
а) на равнище идентифициране
– информационна – разпознаване на животните – дивите и домашните (славей, кос, бухал, коза, овца, магаре, жребче); техните характеристики и признаци;
б) на равнище апробиране
– регулираща функция на рефлексивно равнище – провокиране на мисленето у децата, чрез задаване на въпроси от моя страна (къде зимуват, с какво се хранят, кое от тях не е оцветено и те да го оцветят). Нямаха затруднение относно характеристиките на животните;
в) на равнище изявяване
– рефлексивна – всяко едно дете взимаше активно участие по отношение на това какво знае за животните. Накрая се изявяваха като отгатваха гатанки, а след това познаваха животното в играта, която проведохме. За целта те знаеха неговите характеристики, описание, звука, който издава от детето, което го описваше.
13. Параметри за реализиране на ситуацията:
Ситуацията ми започна с поздрав към децата. След това им казах: „Днес ще говорим за домашните и дивите животни”. На всяко дете предварително раздадох книжката му по природен свят. По средата на масичките сложих и цветни моливи. Ситуацията започна с работа по книжките. Те трябваше да отворят на страница 26 и да разгледат нарисуваните животни. Всяко дете трябваше да ми каже дали познава някое от тези животни. След като зададоха въпроса всички започнаха да отговарят. След това ги попитах дали знаят кои животни са диви и кои домашни. Всички се справиха отлично и с този въпрос. Единственото нещо, което ги затрудни беше това, че не можа да познаят коя птица е нарисувана, но след като им казах, че това са птиците: „славей”, „кос” те вече знаеха и до края на ситуацията ги затвърдиха.
Започнах с поредица от въпроси, които им зададох:
Бихте ли могли да ми отговорите къде зимуват (прекарват зимата) тези животни?
А кои от тях са птици?
Защо отглеждаме ние хората според вас домашните животни?
Кои от изобразените животни на картинката дават мляко?
Знаете ли кои от тях снасят яйца, за да имат свои малки рожби?
Виждате ли на картинката животни, които спят зимен сън?
Кои от тях имат дълга опашка?
Така ние проведохме беседа за установяване на признаците на животните. Децата показаха и познания относно дивите и домашните животни.
След това им зададоха въпроса: „Хайде сега погледнете в тетрадките си! Виждате ли животно, което не е оцветено? Кое е то? С какъв цвят ще оцветите козината му? Всички отговориха в един глас, че това е овцата. Всички деца бяха много емоционални и перфектно свършиха и тази задача.
След това им предложих да довършат радиално разположената модална схема на животните, като отбележат знаците за изображения на: славей, овца, жребче, бухал, кос, коза, магаре. Решаването на познавателната задача се извършва по познатия вече начин, като се свързват изображенията със знаците. Работихме по схемата (предметно-схематичното моделиране). Свързвахме животните със нея. Децата ми отговаряха на въпросите: кои животни имат 4 крака; кои имат 2 крака; кои летят; кои ходят; кои имат човка; кои имат рога; кои имат муцуна. Използвахме сходството и контрастът за сравняване на частите им.
След това ги попитах: „Деца кажете ми откривате ли нещо, което е нарисувано на картинката, но не може да се случи? Подсказах им, че това е животно, което държи някакъв инструмент. Така няколко дечица отговориха, че това е бухала с цигулката.
След като приключихме работата в тетрадката им зададох няколко гатанки:
1.Цял ден спи на бука, нощем започва да буха. (бухал)
2.По полето бързо тича, зеле и моркови обича. (зайчето)
3.Брада има – поп не е, рога има – вол не е; има вирната опашка. (козата)
4.Кротко седи на земята една булка мустаката, па си преде, па шумурка без къделя и без хурка, затуй ходи тя, горкана, във непредена премяна. Що е то? Тая булка кротка се нарича (котка).
С гатанките децата имаха и малко затруднение. Малко трябваше да им подскажа, за да се сетят, за отговорите на последните две гатанки. Много им харесаха. След това изиграхме една игра. Играта се състоеше в това, че изкарах едно дете отпред пред останалите. То трябваше да си намисли едно животно и да започне да го описва – да имитира звука, който издава, частите му, какво притежава. Останалите деца трябваше да слушат и да познават. Което дете познаеше излизаше на негово място и то започваше да обяснява друго животно. Тази имитационна игра протече много забавно за тях. Имаше голяма активност и желание от страна на децата. Това беше и краят на моята ситуация.
Всичко, което правим с много любов в името на децата се вижда в крайния резултат – успешната реализация на ситуацията.
Като приложение към моята ситуация бих искала да добавя няколко направени снимки:
p3290036_600x800p3290041_800x600p3290046_800x600p3290049_800x600p3290056_800x600

Проф. Гюров и II курс ПНУП, 2011

вторник, 24 май, 2011 @ 15:06
Лора Спиридонова
YouTube Preview Image

Проект – Далия Джасир Ал-Халил

неделя, 15 май, 2011 @ 12:16
Лора Спиридонова

logo_100x119

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Факултет по начална и предучилищна педагогика

ПРОЕКТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА СИТУАЦИЯ

2


Изпълнил:
Далия Джасир Ал-Халил
ПНУП; ІІ курс; фак. № 759
Дата: 14. 03. 2011 г.
Място на провеждане: 11 ОДЗ „Мики Маус”
Възложил:
ас. Лора Спиридонова

„Ние се научаваме да вършим нещо докато го вършим. Няма друг начин.“
Джон Холт

Възрастова група: ІІ група; 4-5 годишни деца

Водещо образователно направление по ДОИ: Природен свят

Водещи образователни ядра: Растителен свят

Тема: Братче и сестриче

Тематичен блок: Природна местност

Вид на педагогическата ситуация: регламентирана, игрово-познавателна

Цели на педагогическото взаимодействие:

 • Възприемане на конкретни растения, типични за сезона;
 • Осъзнаване на факторите за живот за развитието на растенията;
 • Моделиране на растенията съобразно структурните им части и признаци.

Очаквани резултати:

 • Детето може да разпознае типични за сезона растения;
 • Може да обясни значението на водата, слънцето за развитието на растенията;
 • Може да възприема и пресъздава модели на растения;
 • Може да пресъздава картина на времето в природен календар.

Ключови идеи и представи: пролетно цвете, стъбло, листа, цветна чашка, предвестник на пролетта.

Тематични функции:

Тематични функции Аргументация
На равнище идентификация:
Първостепенна функция: афективна
Второстепенна функция: информативна
В моята педагогическа ситуация, един от главните ми приоритети, е изразяването и споделянето на емоции.
Бях подготвила мултимедия (презентация на PowerPoint от 10 слайда), в която описвам последователността на годишните сезони, характерните им белези в семпъл, схематичен план. При описанието на параметрите за реализиране на ситуацията ще обясня подробно състава и комплекса от знания и отношения, който исках да внуша.
На равнище апробиране:
Първостепенна функция: регулираща функция на рефлексивно равнище
Стимулиране на екипа или групата – постигнах го чрез състезателна игра. Бях подготвила два големи картона, на които чрез изобразителната дейност плоскостна апликация бях направила две големи кокичета и два големи минзухара. Тези картона ги бях разделила на 4 части. Задачата на децата по групи беше да подредят правилно частите. Тя провокираше мисленето и креативността им.
На равнище изявяване:
Второстепенна функция: рефлексивна и аксиологична
В един от моментите на ситуацията бях приготвила кокичета в пръст и минзухари (жълт и виолетов) в саксия. Минах с тях да ги покажа на абсолютно всяко дете по отделно и им казвах да докосват стъбалцето, листата, пръста, но ги предупредих, че трябва да бъдат внимателни и грижовни, докато го докосват, защото могат да го наранят. Децата по този начин осъзнаваха своята лична принадлежност към заобикалящи я ги свят.


Методи на педагогическо взаимодействие:

След като изброя методите, които съм използвала, ще се опитам да определя мултимедията (презентазията на PowerPoint) като комплексен метод, обединяващ няколко групи такива.

Методи на педагогическо взаимодействие Аргументация
Практико-изпробващи методи: предметно-схематично моделиране Големите апликации на кокичета и минзухари, разрязани на 4 части. Те представляват заместител на реален предмет чрез изображение, наподобява реално съществуващи контури.
Информационно- познавателни методи: беседа (индиректно запознаване с иносказателността), разказ и репродуктивно (повторно) наблюдение В началото на ситуацията проведох беседа с децата, в стаята внесох цветята, запознаха се с частите им, а докато едните ги разучаваха и им се радваха, другите слушаха разказа на някое от децата за всяко едно от цветята.
Мултимедията:

 • Демонстрация

Елементи от следните методи:

 • Пряко обследване
 • Разказ
 1. Демонстрирах снимков, картинен материал.
 2. Бях включила слухови дразнители.
 3. Докато сменях слайдовете, бях измислила кратко разказче и описвах настъпващите сезонни промени.


Ключови ядра от представи:

Ключово ядро от представи Аргументация
Променливост Запознаване със сезоните и техните характерни черти, началото и края.
Хуманност Опознаването и физическото докосване до цветята са основното средство.
Съзидателност Както при по-горното ядро, така и при това чрез препоръките и насоките, които давах на децата при физическия им контакт с тях.


Параметри на педагогическото взаимодействие:

Постарах се да изградя педагогическата си ситуация на основата на сетивата на децата – обоняние, тактилни усещания, визуална стимулация, слухови дразнители. Мисля, че това е най-правилният подход.
В началото на педагогическата ситуация се опитах са спечеля доверието на децата с малкия жест да поздравя едно от децата за рождения му ден. Казах на децата да изпеем песничката. Към края й, само аз пеех.
Според мен разположението на децата е от огромно значение и считам, че трябва максимално да се избягва продължително време те да стоят зад масичките си. Подредих столчетата с-образно, като считам, че така имам добър контакт с всяко едно от децата, а те не могат да се разсейват с несъществени неща и няма да се чувстват притиснати зад масичките.
Започнах с беседа кой от децата си има братче или сестриче. Позволих си да им задам този въпрос, защото в минали дни, когато сме идвали, се стараех да опозная децата. Така веднъж се случи всички да ме наобиколят и да ми казват, кой има братче, кой сестриче. Попитах ги кой е по-голям от двамата и т.н. Казах им, че сега ще им разкажа за едно братче и сестриче.

3_440x330

Презентацията, която бях подготвила, се проектираше на стената, което беше изключително любопитно за децата. (визуално стимулиране).

4_354x330

На някои от слайдовете бях подготвила и звуци (например, когато им казвах как постепенно природата е започнала да се съживява, снегът е почнал да се топи, пуснах звук на капеща вода и т.н.) Когато стигна тази част от разказа, че кокичето се появява, бях подготвила истински кокичета. Минах да ги покажа на всяко едно дете по отделно и предлагах да пипне (тактилни възприятия) и да усети листенцата, колко са крехки и нежни, колко са раними, стъбалцето, опипваха пръста, давах им да усетят аромата им (обоняние). По същия начин постъпих и с минзухара – когато стигнах частта от разказа за жълтия минзухар, донасях жълтия, а после и виолетовия. Постъпих по същия начин. Казвах им, че трябва да са внимателни, да не ги наранят, защото са прекалено крехки, че ако искат да им се радват, трябва да се грижат за тях. Дадох им да пипнат пръста, да усетят, че е влажна. Казвах им, че пръстта е влажна, за да могат да живеят по-дълго цветята и т.н. Също така докато аз показвах цветята на едната част деца, едно дете ставаше и започваше да разказва какво знае съответно за кокичето или за минзухара.
Сега ще представя и слайдовете:

І Слайд

5_440x329

ІІ Слайд (озвучен със звук на вятър)

6_440x329

ІІІ Слайд (озвучен със звук на вятър)

7_440x329

ІV Слайд

8_440x329

V Слайд

9_440x329

VІ Слайд (озвучен със звук на капеща вода)

10_440x329

VІІ Слайд

11_440x329

VІІІ Слайд

12_440x329

ІХ Слайд

13_440x329

Х Слайд (Озвучен с песента „Аз кокиченце съм бяло”)

14_440x330

Накрая на песничката децата танцуваха и се радваха по-скоро на ефекта на проектирането – даже се качиха на масичката.

15_330x440

Накрая на ситуацията бях подготвила състезателна игра – разделят се на два отбора (момичета и момчета). Бях направила големи апликации на кокиче и минзухар, които разрязах на 4 части. Разбърках ги, а децата трябваше първо да подредят кокичето, защото то първо се появява, а после – минзухара.

16_440x330

17_440x330

За децата наистина беше много забавно. За награда им подарих цветята. Следващата седмица, когато пак ходихме в тази детска градина, ги видях грижливо подредени на шкафа.
Затрудни ме големият брой деца, но въпреки него нямах проблеми с дисциплината. Мисля, че една от грешките ми беше, че не предвидих, че когато показвам на всяко едно дете по отделно цветята и му отделям много време докато го разгледа, децата от другия край не знаеха какво да правят. Но учителката ми показа решението – едно дете става и започва да разказва, каквото знае за кокичето или минзухара.
Има едно основно правило, когато педагогът иска да се докосне до мистериозния лабиринт, наречен дете: Опирай се тактично, „на пръсти”, но решително на сетивата на децата.

Ние се научаваме да вършим нещо докато го вършим. Няма друг начин.

Проф. Гюров и 2 курс ПНУП, 2011

събота, 14 май, 2011 @ 17:37
Лора Спиридонова

ПНУП: 2 курс, 2011

четвъртък, 14 април, 2011 @ 08:14
Лора Спиридонова

Природен свят – Ива

събота, 22 януари, 2011 @ 20:56
Лора Спиридонова
YouTube Preview Image