ОНЛАЙН СПИСАНИЕ

Преглеждате архива на Предучилищна и медийна педагодика за вторник, 13 февруари, 2018.

Календар

февруари 2018
П В С Ч П С Н
« фев   ное »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Скорошни коментари

Архив за 13 февруари, 2018

КАРТА ЗА КОМПЛЕКСНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ ОТ СТУДЕНТИ (БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ)
на проф. д-р Весела Методиева Гюрова
Катедра ПМП, ФНПП, СУ
Курс, дисциплина: ………………………………………………………………………………….
Дата: ……………………………………………………………………………………………………….
Попълването на картата с въпроси от Вас, колеги, спомага да се отрази оценката Ви за компетенциите на преподавателя, изведени по-долу и на тази основа да се обобщи приносът му за качественото функциониране на институцията. Благодаря за отговорността и солидарността в търсене на силните страни на академичното образование. Анонимността Ви е осигурена. Моля да отбележите с „х“ само един от посочените варианти, според Вашия избор, който е доминиращ като впечатление по посока на индикатора (въпрос с номер).
Академични компетенции:
 Планиране на лекционния курс и спазване на учебната програма

Индикатор: 1.1. Разработена ли е и утвърдена ли е учебна програма с тематичен материал, съобразено с учебния план на специалността и степента на обучение на студентите.
Въпрос: 1.Преподавателят предоставя ли информация за учебната програма, която свързва с преподавания материал?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 1.2. Използван ли е план на лекционния материал, съобразено темата и учебната програма.
Въпрос: 2. Разпределението по плана обхваща ли се в рамките лекционните часове по разписа?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 1.3. Използвана ли е посочена литература за разширяване на кръгозора на студентите по темата.
Въпрос: 3. Предоставя ли се на студентите информация за литература, върху която е представен лекционният материал?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 1.4. Представен ли е акцет от интересни постановки на цитирани от преподавателя автори в хода на изложението.
Въпрос: 4. Използват ли се цитати на значими автори, свързани с проблематиката на курса, като се посочва значението им в нея?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

 Технология на изложение на тематичното съдържание

Индикатор: 2.1. Съобразено ли е изложението с реакциите на студентите и отговорено ли е на възприемателните им възможности.
Въпрос: 1. Има ли преподвателят умения да следва възприятийните възможности на студентите – да намалява или забързва темпото на изложение на материала?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 2. 2. Използвани ли са резултати от конкретни методи за допитване – казуси, списък с предложения, въпросници за йерархизиране (в началото, в средата или в края на лекцията) и променя гъвкаво при необходимост лекторът изложението, съобразно вижданията на аудиторията в следващи теми или академични часове
Въпрос: 2. Има ли приложени към програмата методи, с който се организира диференциация в работата със студентите (индивидуално и по групи)?
☐ не се наблюдава
☐ има методи, но няма изводи и мерки
☐ има

Индикатор: 2.3. Използвани ли са в единство с лекцията интерактивни форми в темата – мултимедийна презентация, работа в тандем, моделни презентации на студентите, екипна работа, защита на теза.
Въпрос: 3. Използвани ли са от този преподавател форми за демонстриране на отношение от студентите към проблематиката в курса?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 2.4 . Използва ли преподавателят конкретни примери от практиката за гъвкаво променяяне на нагласите на студентите при необходимост.
Въпрос: 4. Преподавателят променя ли при необходимост гъвкаво връзката между теория и практика за поясняването на акцентите в темата?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 2.5 . Дава ли възможност на студент/и да изкажат различно виждане по темата в лекцията.
Въпрос: 5. Преподавателят търси ли мнението и убежденията на студентите по формулираните проблеми в темата?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 2.6 . Осигурява ли се възможност на студентите да представят конкретизация на тематиката в следващите часове/по време на семинарните упражнения
Въпрос: 6. Преподавателят постига ли интерпретиране на проблематиката от гледна точка на опита на студентите?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 2.7. Осигурява ли се възможност на студентите да проследят конкретизация на тематиката във видеоклипове/филми с практика на преподавателя (или базов учител) в кратко време по време на лекции (по време на семинарните упражнения).
Въпрос: 7. Преподавателят постига ли собствено трансформиране на постановки в практически похвати за интерпретиране и за надграждане опита на студентите?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 2.8. Осигурява ли се възможност за тестова проверка на част от материала преди провеждането а изпита на студентите?
Въпрос: 8. Преподавателят провежда ли тестови проверки за обратна връзка и за поощрение в подготовката на студентите?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 2.9. Гарантирана ли е възможност за свободен достъп до учебници и учебни помагала, разработени от преподавателя за студентите без тяхното заплащане (електронен вариант на презентации, ксерокопиране, библиотека).
Въпрос: 9. Преподавателят предоставя ли некомерсионално и публично осигурява ли своите пуликации?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 2.10. Гарантирана ли е информация за актуалната документация за закононателната политика в тематичната поблематика на курса.
Въпрос: 10. Преподавателят предоставя ли наредби, пояснява ли нормативни актове, разяснява ли политиката, свързана с проблематиката на учебната програма?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 2.11. Използвана ли е технологична интерактивна система за професионално утвърждаване на преподавателя
Въпрос: 11. Преподавателят има ли дигитални компетенции, чрез които да осигурява използването на ИКТ-средства в образованието на студентите?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Професионални компетенции
 Авторско и научно-творческо представяне
Индикатор: 3.1. Гарантирана ли е информация на чужд език, който се владее от преподавателя за сравнителен анализ на тематичната поблематика на курса в други страни.
Въпрос: 1. Преподавателят предоставя ли текстове и документация, свързана с проблематиката на учебната програма в страни членки на ЕС?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 3.2. Гарантирана ли е информация за практическата значимост на присъствието на преподавателя с неговите професионални компетенции в общността – проведена открита практика, участие в професионална група, уебинар, обучителни семинари на учители и др.
Въпрос: 2. Преподавателят предоставя ли доказателства на студентите за приложната практическа значимост на неговия собствен педагогически стил в професията?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 3.3. Има ли преподавателят научно-творчески изяви в проектна дейност, научни конференции, административни функции, които да споделя със студнтите при мотивирането на техната бъдеща реализация.
Въпрос: 3. Преподавателят предоставя ли доказателства на студентите за научно-изследвателски постижения в професията – видеоматериали, награди, конкурси?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 3.4. Има ли преподавателят критично отношение към професионалните си компетенции и преодолява ли предизвикателства за усъвършенстването им.
Въпрос: 4. Преподавателят предоставя ли доказателства на студентите за своите слаби и силни страни като предизвикателства, които преодолява в творческата си реализация?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

 Екипност и публично присъствие

Индикатор: 4.1. Има ли преподавателят последователи – подготвени учители, с които работи в екип, институции за прилагането на неговите тези в практиката, магистранти и докторанти, хонорувани преподаватели от практиката, които да привлича в работата си със студентите като партньори.
Въпрос: 1. Преподавателят представя ли на студентите сътрудници, с които работи?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 4.2. Осъществена ли е връзка и екипност от титуляра между асистент, базови учители, докторанти, магистранти, студенти
Въпрос: 2. Преподавателят има ли компетенции да общува и да работи в екип, да бъде инициатор за формални и неформални срещи със своите студенти и партньори?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 4.3. Демонстрирана ли е пред студентите нагласа за професионално утвърждаване на професионалната област при сравняване с други академични преподаватели.
Въпрос: 3. Преподавателят проявява ли в своята научна област и научно направление усилия да се интегрира с други университетски преподаватели в същата област, като ги цитира и представя?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Организационни компетенции

 Дисциплинираност и коректност

Индикатор: 5.1. Демонстрирана е пред студентите коректност и точност във времето на започване и на приключване на лекциите през семестъра.
Въпрос: 1. Преподавателят проявява ли в своята коректност и точност като дисциплина за явяване за лекционния курс?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 5.2. Демонстрирана е готовност за предоставяне на асистент за заместване на определена лекция при отсъствие.
Въпрос: 2. Преподавателят ползва ли често услугите на други колеги за провеждането на своя лекционния курс?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 5.3. Демонстрирана е нетърпимост към опити за отлагане на лекции със студентите поради неясни причини.
Въпрос: 3. Преподавателят предлага ли отложена лекция да бъде допълнително взета в удобно за студентите време?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 5.4. Демонстрирана е нагласа за предупреждение на студентите при болест или други уважителни причини.
Въпрос: 4. Преподавателят използва връзка за комуникация при неявяване по уважителни причини?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 5.5. Проявявена ли настойчивост за допълнителни взимане на лекции при пропускане по уважителни причини (без официалните и националния празник).
Въпрос: 5. Преподавателят използва ли връзка за комуникация при невъзможност за явяване по уважителни причини?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 5.6. Налице ли е спазване на професионална дисциплина при провеждане на консултации в приемно време и по желание на дипломанти и студенти.
Въпрос: 6. Преподавателят спазва ли приемно време за консултиране?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

 Демократичност и солидарност
Индикатор: 6.1. Налице ли е толерантност за индивидуално подпомагане на студенти в лекционния материал и допълнителни задачи по тяхно желание.
Въпрос: 1. Чувствате ли се сигурен в общуването си с този преподавател?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 6.2. Предоставя ли Ви този преподавател информация за Ваши права и отговорности в неформални отношения.
Въпрос: 2. Разчитате ли, че този преодавател има респект към позицията Ви в институцията?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 6.3. Стимулирана ли е изявата на студенти, магистранти, в живота на катедрата, факултета.
Въпрос: 3. Предлага ли този преподавател да се включвате активно в живота на факултета с инициативи и предложения?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 6.4. Налице ли е подпомагане на студентите в публикационна, в практическа и в обществена дейност?.
Въпрос: 4. Помага ли този преподавател за ориентирането Ви в избор на проблематика и представянето й в разлчини издания – електронното на ФНПП и други методически и печатни издания?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Благодаря за отделеното време!

Коментарите са изключени