ОНЛАЙН СПИСАНИЕ

Календар

октомври 2011
П В С Ч П С Н
« юли   ное »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Скорошни коментари

Проф. д-р Весела Гюрова: научна дейност (от 2006 г. до 2012 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 06:39
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

 • Гюрова, В. Педагогически технологии на игрово взаимодействие, Веда- Словена Ж.Г., С., 2009 (хабилитационен труд).
 • Гюрова, В. Детската градина и детето – днес и утре (1-44), С., Фондация Просвета, 2009 (обучителн технология за екипна работа.на учителите в детската градина)
 • Гюрова, В. Детската градина и детето – днес и утре (1-68), С., Фондация Просвета, 2009 (обучителна технология за екипна работа на учителите в детската градина).
 • Гюрова, В. (в съавтроство) Детската градина и детето – днес и утре, С., Фондация Просвета, 2010 (обучителна технология за диагностика на постиженията на децата)
 • Гюрова, В. Игрова култура интеркултурен диалог в детството (187-205); Модели на игрово взаимодействие за възпитаване на интеркултурна толерантност (205-223), в „Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция-България”, Формат Вижън, Сдружение Предтечи, С., 2009.
 • Гюрова, В. Игрова култура интеркултурен диалог в детството (187-205); Модели на игрово взаимодействие за възпитаване на интеркултурна толерантност (205-223), в „Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция-България”, Наръчник за студенти, Сдружение Предтечи, С., 2009.
 • Гюрова, В. Модели на игрово взаимодействие за възпитаване на интеркултурна толерантност (99-123), Наръчник за студенти, „Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция-България”, Udulag University, Bursa, 2009.
 • Гюрова, В. Игрово-образователни технологии и ранночуждоезиково игрово взаимодействие (390-400), Педагогически функции на чуждоезиковото игрово взаимодействие (258-265), Игрова култура в условията на комуникация и общуване на немски език (302-347), Аспекти на включването на чуждоезиковото обучение в образователни програми ( в съавторство с Д. Гюров; 68-71), Говорна флексибилност и образователна стратегия ( в съавторство с Д. Гюров; 224-231), всички преиздадени в „Университетски курс по ранночуждоезиково обучение със съставители”, УИ, „Св. Кл.Охридски”, С., 2008.
 • Гюрова, В. Функции на детската градина и училището за учене през целия живот и качество на образователната институция (т.5;с.39-с.54); Интегриране на компетнциите на педагозите при реализиране на педагогическо взаимодействие с родители (т.6;с.54-с.64); Научни, процесуално-описателни и процесуално-действени аспекти на интерактивните технологии при работа с родителите (т.10;с.122-с.129); Модели на педагогическо взаимодействие с родители и интерактивни технологии на предучилищно възпитание (т.11;с.129-с.139), в книга „Модели на педагогическо взаимодействие „семейство-детска градина”, ( в съавторство с Д. Гюров, И. Колева и Р. Пенев), С., Просвета, 2008.
 • Гюрова, В. Игрова култура в условията на комуникация и общуване на немски език, (с.137-193), в „Проблеми на ранното чуждоезиково обучение – четвърта част (в съавторство), Faber, В.Търново, 2007.

Студии и статии:

 • Гюрова, В. Мултимедийна игрова система за интерактивно мобилно взаимодействие в детството. – сб. с материали от VI национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, с. 197-201, 21-23 април, 2013.
 • Гюрова, В. Игрово-образователно пространство и интерактивна среда като фактори за преодоляването на агресията в детството. - сборник с материали, том I, от Научно-практическа конференция на тема: „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, Шумен, 8 - 9 ноември 2012, 49-56.
 • Гюрова, В. Европейски приоритети и качество на образователната институция. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Гюрова, В. Качество на управлението на предучилищното образование. – сборник и CD с материали от Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012: http://dox.bg/files/dw?a=30bd8298c7
 • Гюрова, В. Детската градина – модел за позитивна образователна среда. – сб. с материали от V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, с. 13-16, 25-28 април, 2012.
 • Spiridonova, L., Stoyanova, M., Kozareva, V., Gyrova, V., Gyrov, D. Interactive Training in Pedagogical Competencies at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. - Journal of Preschool and Elementary School Education, 2012, 59-80: http://www.ignatianum.edu.pl/-page_1355.html
 • Гюрова, В., Б. Ангелов, М. Рачева, Т. Велинова. Игрово-образователното пространство като «отворена» среда за компетенциите на децата. - Годишно научно-методическо списание „Иновации в обучението и познавателното развитие“, бр. 2, 2011, Бургас.
 • Гюров, Д., Б. Ангелов, В. Козарева, Л. Малинова, Л. Спиридонова, Т. Велинова, М. Стоянова, В. Гюрова. Единната социално-педагогическа система „детска градина – начално училище“ в контекста на европейските образователни приоритети. - Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски” Факултет по Начална и Предучилищна Педагогика, под печат (2011).

 • Гюрова, В., Играта и игровата култура в образователната политика, Предучилищно възпитание, кн. 6/2011 г.

 • Spiridonova, L., M. Stoyanova, T. Velinova, D. Gyurov, V. Gyurova. Bulgarian Pre-school Features in European Educational Space. – Journal of Balkan Ecology, vol. 13, No 4, 2010, 417 – 422.

 • Гюрова, В. Интеркултурна компетентност и игрова култура.- сб. Педагогическа дейност в мултикултурна среда, Фабер, Велико Търново, 2010, 162 – 186.

 • Гюрова, В. Оценяване значението на игровите книги в помощ на подготвената среща на педагога. – Предучилищно възпитание, 8, 2009.

 • Гюрова, В. Игрова култура и европейски компетнеции в предучилищното образование, Годишник на СУ “Св. Кл.Охридски”, ФНПП, т.101, С. УИ “Св. Кл.Охридски”, 2008.

 • Гюрова, В. Оценяване на качеството на образователно-възпитателния процес в детската градина, Ловеч, ИК Сафо, 2008, (215-219).

 • Гюрова, В. Концепция за откриване на учебно-експериментална база лицей с детска градина при СУ „св. Кл. Охридски”, Сб. 120 години СУ „Св. Кл. Охридски”, С. 2008, (37-43).

 • Гюрова, В. Игрова култура и европейски компетенции в придружената от педагога игра. – Предучилищно възпитание, 6, 2008, с. 12.

 • Гюрова, В. Концепция за откриването на учебно-експериментална база Лицей с детска градина при СУ „Св. Климент Охридски“ – Предучилищно възпитание, 9, 2008, с. 14.
 • Гюрова, В. Игрова култура и конструктивистично игрово взаимодействие в съвременното образователно прастранство, Сб. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България, С., СУ “Св. Кл. Охридски”, 2007, (97-103).

 • Гюрова, В. (в съавторство с Ш. Сербес, Турция), Подвижната игра като средство за разбиране и съпреживяване, Сб. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България, С., СУ “Св. Кл. Охридски”, 2007, (103-107).

 • Гюрова, В. Игрова култура и нейната анимация в игрово-образователното пространство на ХХІ век. – Предучилищно възпитание, 3, 2007.

 • Гюрова, В. Модулна система за проучване на игровата култура на 5-7 годишните деца. - Годишник на СУ “Св. Кл.Охридски”, ФНПП, Т. 99-100, С., УИ “Св. Кл. Охридски”, 2006.

 • Гюрова, В. Игрово взаимодействие и качество на процесуално ориентирано образование чрез интеракция, Сб. Подготовката на учители и на социални педагози в навечерието на европейската интеграция, СУ „Св. Кл. Охридски”, С., 2006, (85-60).

Учебници и учебни пособия:

 • Гюрова, В. Педагогически технологии на игрово взаимодействие, Веда- Словена -Ж.Г., София 2002-2011 (преизд).
 • Гюрова, В. (в съавторство с Л. Витанов) Със Свети и Фарчо на път, Книга за подготвителна група по безопасност на движението по пътищата (с методика за работа на учители), Рива, 2008-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В. Програмна система “Ръка за ръка” (в съавт. с Ир.Колева, Л.Витанов, Д. Гюров), С., Просвета, 2003 (преизд.2004 – 2011).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, Книга за подготвителна група в детската градина и в училище, образователно направление Природен свят – „ Слънце, здравей” (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 2009-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, Книга за подготвителна група в детската градина и в училище, образователно направление Социален свят – „Да бъдем приятели” (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 2009-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В., Л. Спиридонова, Моята безопасност, Книга за деца от подготвителна група/клас по Програма за бедствия, аварии и катастрофи на МОМН, С., Просвета 2006-2011 (преиздадена)
 • Гюрова, В., Л. Витанов, Със Свети и Фарчо на път, Книга за подготвителна група/клас, Програма за Безопасно движение попътищата на МОМН, С., Изд.«Рива», 2006 – 2011 (преиздадена)
 • Гюрова, В. Книга за учителя, за подготвителната група в детската градина, Направление “Игрова култура и пресъздаване”, С., Просвета, 2003 (преизд.2003-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя, за предучилищна група в детската градина – 4–5-годишни, Направление “Игрова култура и пресъздаване” , С., Просвета, 2004 (преизд.2004-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя, за предучилищна група в детската градина – 3–4-годишни, Направление “Игрова култура и пресъздаване” , С., Просвета, 2004 (преизд.2004-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя, за предучилищна група в детската градина – 5–6-годишни, Направление “Игрова култура и пресъздаване”, С., Просвета, 2006, (преизд.2006-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя за диагностика на училищната зрелост и готовността на детето за училище, Направление “Игрова култура и пресъздаване”, С., Просвета, 2004 (преизд.2004-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя, за яслена и предучилищна група в детската градина – 2–3-годишни (в съавторство с Л. Пенева), С., Просвета, 2005 (преизд.2005-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина – 4–5-годишни, Направление “Социален свят”, Направление “Природен свят” (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 2004 (преизд.2004-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина – 3–4-годишни, Направление “Социален свят”, Направление “Природен свят” (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 2005 (преизд.2005-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина – 5–6-годишни, Направление “Социален свят”, Направление “Природен свят” (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 2006 (преизд.2006-2011).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, Книжка за подготвителна група в детската градина и в училище, „Слънце, здравей”, направление Природен свят, (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 209-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, Книжка за подготвителна група в детската градина и в училище, „Да бъдем приятели”, направление Социален свят, (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 2009-2011(преиздадена).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, книжка за трета група в детската градина, Знам и мога – диагностични задачи (в съавторство с. И. Колева, Т. Велинова), С. Просвета, 2009-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, книжка за втора група в детската градина, Знам и мога – диагностични задачи (в съавторство с. И. Колева, Т. Велинова), С. Просвета, 2009-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, книжка за трета група в детската градина, Знам и мога – диагностични задачи (в съавторство с. И. Колева, Т. Велинова), С. Просвета, 2009-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В. “Весели игри” Книжка за подготвителна група в детската градина и училище по направление Игрова култура, Просвета, С., 2006 – 2011 г. преизд. (съавторство с Л. Витанов).
 • Гюрова, В. “Весели игри” Книжка за предучилищна група в детската градина 5 –6-годишни по направление Игрова култура, Просвета, С., 2006 – 2009 г. преизд.(съавторство с Л. Витанов).
 • Гюрова, В. “Весели игри” Книжка за предучилищна група в детската градина 4 –5-годишни по направление Игрова култура, Просвета, С., 2006 – 2011 г. преизд.(съавторство с Л. Витанов).
 • Гюрова, В. “Весели игри” Книжка за предучилищна група в детската градина 3 – 4-годишни по направление Игрова култура, Просвета, С., 2006 – 2011 г. преизд.(съавторство с Л. Витанов).
 • Гюрова, В. “Слънчице, изгрей!”, Книжка за подготвителна група в детската градина и в училище по направление Природен свят, Просвета, С., 2006 – 2011г. преизд. (съавторство с Д. Гюров).
 • Гюрова, В. “Здравейте приятели!”, Книжка за подготвителна група в детската градина и в училище по направление Социален свят, Просвета, С., 2006 – 2011 г. преизд. (съавторство с Д. Гюров).

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Гюрова, В. Четвърта есенна международна конференция на ФНПП, СУ “ Св. Климент Охридски”: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. Китен, 2006.
 • Гюрова, В. Пета есенна международна конференция на ФНПП, СУ “ Св. Климент Охридски”: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. Китен, 2007.
 • Гюрова, В. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 25-27 август 2010.

 • Гюрова, В. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 28-31 август, 2011.
 • Гюрова, В. Четвърта национална конференция по предучилищно възпитание – Стара Загора, 31 март – 2 април 2011.
 • Гюрова, В. Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, София, юни 2011.
 • Гюрова, В. Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Гюрова, В. V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, 2012.
 • Гюрова, В. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012.
 • Гюрова, В. Научно-практическа конференция на тема: „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, Шумен, 8 - 9 ноември 2012.
 • Гюрова, В. VI национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 21-23 април, 2013.

Международни конференции:

 • Гюрова, В. Interactive trainings for pedagogical competence in St. Kliment Ohridski University – First International Philosophy Congress “Liberty, Equality and Fraternity”, Bursa, Turkey, 2010.

 • Гюрова, В. Communication, Innovation and New Methods in Foreign Language Teaching.” International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University, Sofia, 14 Sept., 2009.
 • Гюрова, В. Първи международен обучителен семинар по предучилищно образование: Университет „Трети март” – Чанаккале, Турция и СУ „Св. Кл. Охридски”, ФНПП, 20-23 май 2007.

Гюрова, В. Научен ръководител на докторанти, защитили в периода 2006-2011

 • Лора Спиридонова – докорант на СУ „Св.Кл. Охридски”

 • Петя Конакчиева – докторант на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”

Гюрова, В. Брой на рецензии в перида 2006-2011:

 • официален рецензент на хабилитационнен труд на проф. Д-р Елена Георгиева, БУ «Асен Златаров», 2006

 • официален рецензент на хабилитация на проф.д-р Е. Георгиева в СНС по Педагогика
 • официален рецензент Рецент на Конкурс за доцент в СНС по Педагока за нуждите на ВТУ на д-р София Дерменджиева и доц. Д-р Йорданка Факирска (2010)

 • член на жури за конкурс за доцент с кандидат Красимира Димитрова, БУ «Асен Златаров», 2011

Редакционни колегии: сп. Предучилищно възпитание

Справка за цитиранията (2006-2011):

І. Цитирания на проф. д-р Весела Гюрова от хабилитирани преподаватели.

 • Гюрова В., Педагогически технологии на игрово взаимодествие “Веда-Словена – ЖГ”,С.,2000. цитиран труд от доц., д-р Иванов, С., Още за понятието “Игрова култура”, Сп. “Дом, дете, детска градина”,бр.1/2007г.,стр.10-14 – на стр. 11
 • Гюрова В., Педагогически технологии на игрово взаимодествие “Веда-Словена – ЖГ”,С.,2000. цитиран труд от проф. д-р Георгиева, Е., в книгата й “Актуални проблеми на предучилищната подготовка”, БУ, “Асен Златаров” 2006, в с.151 в текст и с. 154 в литературен показалец.

 • Гюрова В., Програма за възпитание на детето от две до седем години (в съавторство с Русинова, Е, Гюров.Д., Баева, М., )цитиран труд от проф. д-р Георгиева, Е., в книгата й “Актуални проблеми на предучилищната подготовка”, БУ, “Асен Златаров” 2006 с. 29-35 представяне на модела на програмата, цели и принципи.

 • Гюрова В., Програма за възпитание на детето от две до седем години (в съавторство с Русинова, Е, Гюров.Д., Баева, М., ) цитиран труд от проф. д-р Георгиева, Е., в книгата й “Актуални проблеми на предучилищната подготовка”, БУ, “Асен Златаров” 2006 с. 13, с.22, с.47 в позовавания на литература.

 • Гюрова В., Теоретичен модел на педагогическо взаимодействие (в съавторство с Русинова, Е, Гюров.Д., Баева, М., Велинова, В. и др.), С., УИ, Кл.Охридски”,Т.86, цитиран труд от проф. д-р Георгиева, Е., в книгата й “Актуални проблеми на предучилищната подготовка”, БУ, “Асен Златаров”, 2006 с. 66 в позовавания на литература.

ІІ. Цитирани публикации на проф. д-р Весела Гюрова от докторанти и асистенти.

 • Гюрова, В. Игровата култура и нейната анимация в игрово-обрлазователното пространство на ХХ1 век, сп. Предучилищно възпитание кн.3/07, цитирано литература на книга от автор Витанова, Н., Дидактическа анимация, Университетско издателство, “Епископ Константин Преславски”, Шумен 2008

ІІІ. Цитиран автор – проф. д-р Весела Гюрова от автори на статии в сп. Предучилищно въпитание”.

 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Стоянова, Д. – За повишаване на социалната образованост на децата от ДОВДЛРГ – кн. 1/06 г., с. 33
 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Илиева, В. – За здравното възпитание на децата – кн. 4/06 г., с. 58

 • В. Гюрова и Л. Пенева, Книга за учителя за яслена и предучилищна група в детската градина, “Програмна система Ръка за ръка”, в публикация на Радоева, Св., Я. Петрова - Адаптацията на децата при постъпването им в детско заведение – кн. 8/06 г., с. 31
 • В. Гюрова и Л. Пенева, Книга за детето, “Играя и раста”, “Програмна система Ръка за ръка”, в публикация на Радоева, Св., Я. Петрова - Адаптацията на децата при постъпването им в детско заведение – кн. 8/06 г., с. 31
 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Манолова, В. – Музикалното възпитание в детската градина – предизвикателства и перспективи – кн. 9/06 г., с. 7

 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Симеонова, Т. – Музикалното изкуство в празниците и развлеченията – кн. 4/07 г., с. 38

 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Кьосева, Цв. – Емоционално развитие на деца, лишени от родителски грижи – кн. 5/07 г., с. 37

 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Дончева, Д., М. Атанасова, Ив. Ставрева - Идеи за работа по математика в подготвителната група – кн. 5/07 г., с. 40

 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Лукова, В. – За подбора и назначаването на предучилищните кадри – кн. 8/07 г., с. 35
 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Дончева, Ю. - Дидактични игри по математика – кн. 3/08 г., с.17
 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Делчева, Т., П. Проданова – Педагогически модел за правно образование – кн. 4/08 г., с. 10

 • В Гюрова – статията „Игрово-образователни средства за детско творчество“ в сп. „Предучилищно възпитание“, бр. 6-7, 2003 в публикация на г.Хинкова, Л. – За денталната култура на децата – кн. 5/08 г., с. 29 (цитирана е)
 • В. Гюрова, Книга за учителя, Образователна направление “Игрова кулутра и пресъздаване”, Програмна система “Ръка за ръка”, С. Просвета, 2003, в публикация на Дамянова, Й., М. Петрова - Игрова култура и европейски компетенции в предучилищното образование чрез придружената от педагога игра – кн. 6/08 г., с. 31
 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Димова, М. – Игрите и формирането на граждански права и отговорности при децата – кн. 6/08 г., с. 35
 • 72. В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Гоцова, Е., Д. Нешкова – Педагогическото взаимодействие за иновативните образователни стратегии – кн. 6/08 г., с. 38 75. В съавт. В.Гюрова и др. Програмна система “Ръка за ръка”, Книга за учителя за подготвителна група/клас, изд. Просвета, С., 2003, в публикация на Спиродонова, Л. – Система от игрови ситуации за възпитаване на емоционална отзивчивост – кн. 2/2009 г., с. 37

 • В. Гюрова, монография, Педагогически технологии на игрово взаимодействие, изд. Веда-Словена, С. 2000, в публикация на Спиродонова, Л. – Система от игрови ситуации за възпитаване на емоционална отзивчивост – кн. 2/2009 г., с. 37

 • В. Гюрова, Игрова култура и европейски компетенции в предучилищното образование чрез придружената от педагога игра, сп. Предучилищно възпитание, бр. 6, 2008 г., в публикация на Спиродонова, Л. – Система от игрови ситуации за възпитаване на емоционална отзивчивост – кн. 2/2009 г., с. 37

КНИГИ ОТ ПРОФ. Д-Р ВЕСЕЛА ГЮРОВА, РЕЦЕНЗИРАНИ В СП. „ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ“

 • Книжка за игри със Свети и Фарчо – рецензия от Е. Стоева, бр. 4, 2008 г., на II кор.

Одобрени проекти:

 • Гюрова, В. Член на научния колектив по изследователски проект на тема: Единната социално-педагогическа система „детска градина – начално училище“ в контекста на европейските образователни приоритети, ръководител проф. Д. Гюров, СУ „Св. Климент Охридски“, 2010.

 • Гюрова, В. Член на научния колектив по изследователски проект на тема: Педагогическото взаимодействие – систематизиране на критерии за наблюдение на модели по образователни направления, ръководител проф. Д. Гюров, СУ „Св. Климент Охридски“, 2011.

 • Гюрова, В. „Повишаване на квалификацията на учители и медиатори от община Пещера за педагогическа дейност в мултикултурна среда“, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 2007 – 2013.

Творчески, художествени и други изяви:

Comments are closed.