ОНЛАЙН СПИСАНИЕ

Календар

януари 2021
П В С Ч П С Н
« ное    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Скорошни коментари

ПУП-ЧЕ, първи курс: 13.11.2018

вторник, 13 ноември, 2018 @ 16:44
Лора Спиридонова
Коментарите са изключени

четвъртък, 15 февруари, 2018 @ 21:23
gurova

АНКЕТА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА*
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ВЪВ ФНПП, СУ

Наименование на дисциплината: …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Семестър………………………………….Курс………………………………………………………………………=
Степени на оценяване: Въпросник Не; Не/Да; Да
Оценявате ли целите, формулирани по дисиплината като актуални за Вашите професионални интереси?
Явяват ли се ключовите тези, ключовите понятия по темата и поднесената подкрепяща информация значими за Вашата подготовка като учител?
Оказа ли се актуално предложеното съдържание в лекционния курс за подготовката Ви по учебната дисциплина?
Получихте ли ориентири за европейските ключови компетенции, конкретизирани в тематиката на учебната дисциплина?
Съдържат ли се в изнесания лекционен курс по учебната дисциплина примерни нови за Вас дидактични техники и инструментариум, ценни за практиката Ви в момента?
Съдържат ли се в обучителния пакет по учебната дисциплина примерни нови за Вас дидактични техники и инструментариум, ценни за практиката Ви вбъдеще?
Включихте ли се с позитивна мотивировка в предложените от екипа преподаватели по дисциплината форми и методи на обучение?
Промени ли се в хода на участието Ви в интерактивни форми и методи отношението Ви към използваната обучителна технология по дисциплината?
Смятате ли, че притежавахте предварителна подготовка по проведения лекционен курс в рамките на предишната си бакалавърска специалност?
Смятатате ли, че учебната дисциплина Ви осигурява нови стимули за осъвременяването на Вашата изследователска ориентация (нова ОКС–магистърска програма) и практическа ориентация (нова ПКС)?
Оценявате ли като достатъчна степента на осигуреност с ИКТ по дисциплината?
Бихте ли приложили педагогическите технологии с ИКТ от дисциплината в практиката Ви?
Намирате ли, че дисциплината с формулираните очаквани резултати има отношение към бъдещата Ви професионална реализация?
Бихте ли огласили в периодичния научно-методически печат Вашите постижения от подготовката си по дисциплината?
Бихте ли представили пред Вашите колеги от практиката постиженията си от този курс по дисциплината?
Бихте ли си партнирали с екипа по тази дисциплина вбъдеще при реализирането на професионалните си прироритети?
Бихте установили подкрепа на екипа по тази дисциплина за студентите и магистрантите от ФНПП при пратическата подготовка на студентите?
*Формулярът е заимстван от Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“, Позиция 2, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд с ръководител на екипа във ФНПП, СУ, проф.д-р Димитър Гюров през 2013-2015 г.

четвъртък, 15 февруари, 2018 @ 21:15
gurova
Коментарите са изключени

КАРТА ЗА КОМПЛЕКСНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ ОТ СТУДЕНТИ (БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ)
на проф. д-р Весела Методиева Гюрова
Катедра ПМП, ФНПП, СУ
Курс, дисциплина: ………………………………………………………………………………….
Дата: ……………………………………………………………………………………………………….
Попълването на картата с въпроси от Вас, колеги, спомага да се отрази оценката Ви за компетенциите на преподавателя, изведени по-долу и на тази основа да се обобщи приносът му за качественото функциониране на институцията. Благодаря за отговорността и солидарността в търсене на силните страни на академичното образование. Анонимността Ви е осигурена. Моля да отбележите с „х“ само един от посочените варианти, според Вашия избор, който е доминиращ като впечатление по посока на индикатора (въпрос с номер).
Академични компетенции:
 Планиране на лекционния курс и спазване на учебната програма

Индикатор: 1.1. Разработена ли е и утвърдена ли е учебна програма с тематичен материал, съобразено с учебния план на специалността и степента на обучение на студентите.
Въпрос: 1.Преподавателят предоставя ли информация за учебната програма, която свързва с преподавания материал?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 1.2. Използван ли е план на лекционния материал, съобразено темата и учебната програма.
Въпрос: 2. Разпределението по плана обхваща ли се в рамките лекционните часове по разписа?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 1.3. Използвана ли е посочена литература за разширяване на кръгозора на студентите по темата.
Въпрос: 3. Предоставя ли се на студентите информация за литература, върху която е представен лекционният материал?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 1.4. Представен ли е акцет от интересни постановки на цитирани от преподавателя автори в хода на изложението.
Въпрос: 4. Използват ли се цитати на значими автори, свързани с проблематиката на курса, като се посочва значението им в нея?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

 Технология на изложение на тематичното съдържание

Индикатор: 2.1. Съобразено ли е изложението с реакциите на студентите и отговорено ли е на възприемателните им възможности.
Въпрос: 1. Има ли преподвателят умения да следва възприятийните възможности на студентите – да намалява или забързва темпото на изложение на материала?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 2. 2. Използвани ли са резултати от конкретни методи за допитване – казуси, списък с предложения, въпросници за йерархизиране (в началото, в средата или в края на лекцията) и променя гъвкаво при необходимост лекторът изложението, съобразно вижданията на аудиторията в следващи теми или академични часове
Въпрос: 2. Има ли приложени към програмата методи, с който се организира диференциация в работата със студентите (индивидуално и по групи)?
☐ не се наблюдава
☐ има методи, но няма изводи и мерки
☐ има

Индикатор: 2.3. Използвани ли са в единство с лекцията интерактивни форми в темата – мултимедийна презентация, работа в тандем, моделни презентации на студентите, екипна работа, защита на теза.
Въпрос: 3. Използвани ли са от този преподавател форми за демонстриране на отношение от студентите към проблематиката в курса?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 2.4 . Използва ли преподавателят конкретни примери от практиката за гъвкаво променяяне на нагласите на студентите при необходимост.
Въпрос: 4. Преподавателят променя ли при необходимост гъвкаво връзката между теория и практика за поясняването на акцентите в темата?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 2.5 . Дава ли възможност на студент/и да изкажат различно виждане по темата в лекцията.
Въпрос: 5. Преподавателят търси ли мнението и убежденията на студентите по формулираните проблеми в темата?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 2.6 . Осигурява ли се възможност на студентите да представят конкретизация на тематиката в следващите часове/по време на семинарните упражнения
Въпрос: 6. Преподавателят постига ли интерпретиране на проблематиката от гледна точка на опита на студентите?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 2.7. Осигурява ли се възможност на студентите да проследят конкретизация на тематиката във видеоклипове/филми с практика на преподавателя (или базов учител) в кратко време по време на лекции (по време на семинарните упражнения).
Въпрос: 7. Преподавателят постига ли собствено трансформиране на постановки в практически похвати за интерпретиране и за надграждане опита на студентите?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 2.8. Осигурява ли се възможност за тестова проверка на част от материала преди провеждането а изпита на студентите?
Въпрос: 8. Преподавателят провежда ли тестови проверки за обратна връзка и за поощрение в подготовката на студентите?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 2.9. Гарантирана ли е възможност за свободен достъп до учебници и учебни помагала, разработени от преподавателя за студентите без тяхното заплащане (електронен вариант на презентации, ксерокопиране, библиотека).
Въпрос: 9. Преподавателят предоставя ли некомерсионално и публично осигурява ли своите пуликации?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 2.10. Гарантирана ли е информация за актуалната документация за закононателната политика в тематичната поблематика на курса.
Въпрос: 10. Преподавателят предоставя ли наредби, пояснява ли нормативни актове, разяснява ли политиката, свързана с проблематиката на учебната програма?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 2.11. Използвана ли е технологична интерактивна система за професионално утвърждаване на преподавателя
Въпрос: 11. Преподавателят има ли дигитални компетенции, чрез които да осигурява използването на ИКТ-средства в образованието на студентите?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Професионални компетенции
 Авторско и научно-творческо представяне
Индикатор: 3.1. Гарантирана ли е информация на чужд език, който се владее от преподавателя за сравнителен анализ на тематичната поблематика на курса в други страни.
Въпрос: 1. Преподавателят предоставя ли текстове и документация, свързана с проблематиката на учебната програма в страни членки на ЕС?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 3.2. Гарантирана ли е информация за практическата значимост на присъствието на преподавателя с неговите професионални компетенции в общността – проведена открита практика, участие в професионална група, уебинар, обучителни семинари на учители и др.
Въпрос: 2. Преподавателят предоставя ли доказателства на студентите за приложната практическа значимост на неговия собствен педагогически стил в професията?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 3.3. Има ли преподавателят научно-творчески изяви в проектна дейност, научни конференции, административни функции, които да споделя със студнтите при мотивирането на техната бъдеща реализация.
Въпрос: 3. Преподавателят предоставя ли доказателства на студентите за научно-изследвателски постижения в професията – видеоматериали, награди, конкурси?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 3.4. Има ли преподавателят критично отношение към професионалните си компетенции и преодолява ли предизвикателства за усъвършенстването им.
Въпрос: 4. Преподавателят предоставя ли доказателства на студентите за своите слаби и силни страни като предизвикателства, които преодолява в творческата си реализация?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

 Екипност и публично присъствие

Индикатор: 4.1. Има ли преподавателят последователи – подготвени учители, с които работи в екип, институции за прилагането на неговите тези в практиката, магистранти и докторанти, хонорувани преподаватели от практиката, които да привлича в работата си със студентите като партньори.
Въпрос: 1. Преподавателят представя ли на студентите сътрудници, с които работи?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 4.2. Осъществена ли е връзка и екипност от титуляра между асистент, базови учители, докторанти, магистранти, студенти
Въпрос: 2. Преподавателят има ли компетенции да общува и да работи в екип, да бъде инициатор за формални и неформални срещи със своите студенти и партньори?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 4.3. Демонстрирана ли е пред студентите нагласа за професионално утвърждаване на професионалната област при сравняване с други академични преподаватели.
Въпрос: 3. Преподавателят проявява ли в своята научна област и научно направление усилия да се интегрира с други университетски преподаватели в същата област, като ги цитира и представя?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Организационни компетенции

 Дисциплинираност и коректност

Индикатор: 5.1. Демонстрирана е пред студентите коректност и точност във времето на започване и на приключване на лекциите през семестъра.
Въпрос: 1. Преподавателят проявява ли в своята коректност и точност като дисциплина за явяване за лекционния курс?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 5.2. Демонстрирана е готовност за предоставяне на асистент за заместване на определена лекция при отсъствие.
Въпрос: 2. Преподавателят ползва ли често услугите на други колеги за провеждането на своя лекционния курс?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 5.3. Демонстрирана е нетърпимост към опити за отлагане на лекции със студентите поради неясни причини.
Въпрос: 3. Преподавателят предлага ли отложена лекция да бъде допълнително взета в удобно за студентите време?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 5.4. Демонстрирана е нагласа за предупреждение на студентите при болест или други уважителни причини.
Въпрос: 4. Преподавателят използва връзка за комуникация при неявяване по уважителни причини?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 5.5. Проявявена ли настойчивост за допълнителни взимане на лекции при пропускане по уважителни причини (без официалните и националния празник).
Въпрос: 5. Преподавателят използва ли връзка за комуникация при невъзможност за явяване по уважителни причини?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 5.6. Налице ли е спазване на професионална дисциплина при провеждане на консултации в приемно време и по желание на дипломанти и студенти.
Въпрос: 6. Преподавателят спазва ли приемно време за консултиране?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

 Демократичност и солидарност
Индикатор: 6.1. Налице ли е толерантност за индивидуално подпомагане на студенти в лекционния материал и допълнителни задачи по тяхно желание.
Въпрос: 1. Чувствате ли се сигурен в общуването си с този преподавател?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 6.2. Предоставя ли Ви този преподавател информация за Ваши права и отговорности в неформални отношения.
Въпрос: 2. Разчитате ли, че този преодавател има респект към позицията Ви в институцията?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 6.3. Стимулирана ли е изявата на студенти, магистранти, в живота на катедрата, факултета.
Въпрос: 3. Предлага ли този преподавател да се включвате активно в живота на факултета с инициативи и предложения?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Индикатор: 6.4. Налице ли е подпомагане на студентите в публикационна, в практическа и в обществена дейност?.
Въпрос: 4. Помага ли този преподавател за ориентирането Ви в избор на проблематика и представянето й в разлчини издания – електронното на ФНПП и други методически и печатни издания?
☐ не
☐ непълно/понякога
☐ да

Благодаря за отделеното време!

Коментарите са изключени
Коментарите са изключени

Открита практика по АБВ:)игри в Плевен, 2015

четвъртък, 8 февруари, 2018 @ 12:06
gurova
Коментарите са изключени

ИНФОРМАЦИОННА ЕРАЗЪМ СРЕЩА

сряда, 7 февруари, 2018 @ 20:59
Лора Спиридонова

Програма „Еразъм+“ през академичната 2018/2019 година

Срещата ще се проведе на 20.02.2018 г., 15:00 – 17:00 ч.
Аула
СУ “Св. Климент Охридски”, Бул. “Цар Освободител” № 15

Информационната Еразъм среща има за цел да запознае студентите и докторантите на СУ “Св. Климент Охридски” с практическите насоки, свързани с кандидатсването по настоящата кампания.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Коментарите са изключени

По какъв начин вашето мнение за учебния процес може да бъде взето под внимание?

Вашите обратни връзки са важни за преподавателите. Те ни помагат да адаптираме стила си на комуникация и преподаване, така че всеки един от вас да има възможност за активно включване в учебния процес.

След края на всяка тема бихте могли да дадете своята анонимна обратна връзка, като оставите в залата лист с отговори на няколко въпроса.

От едната страна на листа напишете позитивните си мнения:

  • Какво ми хареса?
  • Какво разбрах?
  • В какви подобни дейности бих участвал?

От другата страна на листа запишете своите критични мисли:

  • Какво не ми хареса?
  • Какво не можах да разбера?
  • В какво не бих взел повече участие?
Коментарите са изключени

Анкета

Оценяване на дисциплина

Тренингите са проведени в рамките на дисциплината „Игра и интеркултурна компетентност в детската градина“

Коментарите са изключени
А ето и децата, които зарадвахме за 1-ви юни с картички, шоколади, балони … И най-вече – с много настроение и усмивки!
Благодарим на всички студенти, които участваха в инициативата!

гл. ас. Ек. Софрониева и ас. Хр. Белева
Коментарите са изключени